Výzva na odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Podopatrenia 7.2, 7.4, 7.5 PRV SR

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)  

 

vyhlasuje

Výzvu č. MP-ČH 04/2019 OH 7.x na výber odborných hodnotiteľov

pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH:    

01.08.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov:    

30.08.2019

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 

12.09.2019

Na stiahanutie: 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov Partnerstva MP-ČH 7.2, 7.4, 7.5 PRV SR 2019

Priloha č. Žiadosť o zaradenie do zoznamu hodnotiteľov

VZOR vyplnenia Žiadosti odborného hodnotiteľa Výzvy MP-ČH.docx (200,8 kB)