Zrušenie výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03

09.05.2011 04:54

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia ruší výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03.

Žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 vráti FSR žiadateľom.

Žiadosť o zrušenie výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 navrhol Fond sociálneho rozvoja na základe konzultácií s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

Cieľom zrušenia výzvy je zlepšiť proces implementácie aktivít a zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb pre osoby z cieľových skupín.

Aktivity z výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/03 budú zapracované najmä do dvoch národných projektov, ktoré sa v súčasnosti pripravujú:

- Národný projekt terénnej sociálnej práce
- Národný projekt komunitné centrá

 

Výhody vykonávania terénnej sociálnej práce a komunitnej práce prostredníctvom národných projektov sú: 

zníženie administratívnej náročnosti pre obce a mestá – administratívne práce bude za obce a mestá vykonávať realizátor národného projektu;
- zníženie finančnej náročnosti realizácie aktivít – zamestnávatelia terénnych sociálnych pracovníkov a zamestnancov v komunitných centrách (predtým prijímatelia) nebudú povinní spolufinancovať aktivity vo výške 5 % z vlastných zdrojov;
jednotné metodické vedenie, koordinácia aktivít a zabezpečenie systému vzdelávania pre terénnych sociálnych pracovníkov a zamestnancov v komunitných centrách, čím sa štandardizuje a zvýši kvalita poskytovaných služieb;
posilnenie kontinuity poskytovania aktivít terénnej sociálnej práce a komunitných centier realizáciou NP v trvaní 4 roky. 

Aktivity realizované prostredníctvom národných projektov v obciach a mestách budú chápané ako implementácia lokálnej stratégie komplexného prístupu. 

Súčasne je pre žiadateľov, ktorých aktivity v lokálnych stratégiách sú orientované na TSP k dispozícii výzva OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 s najbližšou uzávierkou 31.5.2011. 

Výzva OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 zostáva naďalej platná a žiadatelia, ktorým boli schválené lokálne stratégie komplexného prístupu môžu predkladať v rámci tejto výzvy svoje žiadosti o NFP. 

 

Príloha na stiahnutie

Tlačová správa MPSVR SR