Živá energia

29.04.2011 10:15

Nadačný fond Živá energia podporí nápady zamerané na obnoviteľné zdroje energie

 

Nadačný fond Živá energia bol vytvorený v roku 2009 v spolupráci ZSE Energia, a.s. a Nadácie Ekopolis, s cieľom podporiť projekty, ktoré prispievajú k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie(OZE) a tiež k informovanosti a vzdelávaniu v tejto oblasti. V treťom ročníku podporí fond formou otvorenej súťaže ďalšie projekty vo výške od 1500 - 7 000 eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 10. júna 2011.


Oprávnenými žiadateľmi na získanie prostriedkov z Nadačného fondu Živáenergia sú mimovládne neziskové organizácie, občianskezdruženia, mestá a obce, školy a iné vzdelávacie inštitúcie, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy dôchodcov, centrá voľného času a komunitné centrá.


Programové priority Nadačného fondu Živá energia majú investičný a neinvestičný charakter.


Medzi programové priority investičného charakteru patrí najmä:

  • výstavba a inštalácia nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukcia a zvýšenie výkonu,
  • rekonštrukciazariadení využívajúcich fosílne palivá na obnoviteľné zdroje,
  • zavádzanieopatrení na úspory energie v spojení s inštaláciouzariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Investičné projekty môžu byť podporené grantom do výšky 7 000 eur.


Programovými prioritami neinvestičného charakteru sú vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o úsporách energie (spôsobe úspor energie) a obnoviteľných zdrojoch energie, osvetové programy pre školy a verejnosť, aktivity ekocentier,odborné kurzy a semináre.


Maximálna výška grantu na neinvestičné projekty v oblasti osvety a výchovy je 1 500 eur.


Prostriedky Nadačného fondu Živá energia nemôžu byť použité na komerčné účely. Hodnotenie prihlásených žiadostí bude ukončené do 30.júna 2011.


Nadačný fond Živá energia pri Nadácii Ekopolis vznikol z iniciatívy spoločnosti ZSE Energia, a.s., Nadácie Ekopolis a zákazníkov, ktorí majú záujem podporiť využívanie a rozvoj OZE a zároveň vyjadriť svoj zodpovedný postoj k hospodárnemu využívaniu elektriny. Nadačný fond Živá energia je financovaný z predaja produktu Živá energia spoločnosti ZSE Energia, a.s., ktorého podporený predaj pre širšie spektrum zákazníkov začne v nasledujúcich týždňoch.  Z každej predanej MWh v produkte Živá Energia odvedie ZSE Energia, a.s., do Nadačného fondu Živá energia 3,30 eur.


Viac informácií  Vám poskytne Peter Medveď, Nadácia Ekopolis, 048/414 52 59, 0903 521 614 alebo ich nájdete na www.ekopolis.sk a www.zse.sk.


 

PROPOZÍCIE PROGRAMU NÁJDETE TU.

 

FORMULÁR ŽIADOSTI NÁJDETE TU.

 

 

Zdroj: Ekopolis