ZÁZNAM ZO SPOLOČNÉHO ROKOVANIA MAS A VSP

29.11.2010 14:51

Dňa 24. 11. 2010 v rámci spoločného stretnutia MAS a VSP s RP NSRV v Španej Doline účastníci prerokovali dosiahnuté výsledky pracovnej skupiny pre prípravu nového VZN BBSK na podporu MAS/VSP.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia MAS Malohont, Podpoľanie, Zlatá cesta a Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a VSP Južného Novohradu, Muránska Planina – Čierny Hron a Banskobystrický geopark. 

 

Prítomní v diskusii rozobrali obidve alternatívy a detaily riešení a postupov a dohodli na nasledovných záveroch:

 

-         odporučili zástupcom pracovnej skupiny, že by mali v Komisii RR BBSK v prvom rade presadzovať alternatívu č. 1 – spoločné VZN - navrhne sa jedno spoločné VZN (namiesto VZN č.10/2009 a č. 15/2010), ktoré sa pripraví na schválenie do Z-BBSK do júna 2011 a bude platné pre dotácie BBSK od roku 2012

-         celkový finančný balík vyčlenený na nové VZN bude tvorený zo zdrojov na VZN č.15/2010 a VZN č.10/2009,

-         žiadosti od VSP a MAS bude schvaľovať Komisia regionálneho rozvoja BBSK, budú zvýhodnené vyšším koeficientom, získané financie budú ďalej prerozdeľovať na svojom území na základe výziev,

-         vo výberovej komisii budú mať zastúpenie aj poslanci BBSK z územia MAS / VSP,

-         obce, ktoré neležia v území VSP alebo MAS si budú dávať žiadosti na BBSK napriamo a budú ich schvaľovať poslanci ako doteraz.

-         podľa prepočtov na počet obyvateľov a pri dodržaní zvýhodnenia žiadateľov z územia MAS, by pre MAS/VSP malo pripadnúť min 65% zlúčených finančných zdrojov a pre územia mimo MAS/VSP 35%, čím sa zvýrazní princíp podpory projektov smerujúcich k podpore rozvoja vidieka kraja na princípoch integrovaného rozvoja územia prostredníctvom partnerstva a medzi- sektorovej spolupráce,

-         žiadatelia, ktorí sú v území MAS/VSP môžu žiadať o podporu len cez MAS/VSP a preto je potrebné, aby prílohou VZN bol aj zoznam obcí spadajúcich pod územia jednotlivých MAS/VSP.

-         úlohou pre každú MAS a VSP je oboznámiť poslancov vo svojom území s týmto návrhom a získať ich pre jeho podporu.

-         RK rozpošle všetkým MAS/VSP spolu so zápisom aj zoznam poslancov podľa MAS/VSP a okresov .

 

V Španej Doline 25.11. 2010