Zástupcovia Partnerstva MP-ČH na exkurzii v Estónsku

16.10.2010 11:58

 

 

V dňoch 12.-17.9.2010 sa uskutočnila odborná exkurzia do Estónska, ktorú zorganizovala Národná sieť rozvoja vidieka – Regionálne pracovisko v Banskej Bystrici – BB VIPA. NA exkurzii sa zúčastnilo 34 zástupcovov Miestnych akčných skupín a Verejno-súkromných partnerstiev z Banskobystrického kraja. Naše partnerstvo na exkurzii zastupovali jeho členovia: I.Milecová, B.Vetráková, K.Mešková, P.Marek a I.Pašmík

Po takmer 25 hodinovej cesta autobusom zo Zvolena sa stala našim prvým hostiteľom miestna akčná skupina Pärnu Bay Partnership (Partnerstvo Pernovského zálivu) na juhozápadnom pobreží Estónska v susedstve mesta Pärnu. So zástupcami MAS sme sa stretli v rekreačnom zariadení Villa Andropoff na pobreží, kde sme boli v tento deň ubytovaní. 

Po privítaní a obede bol našou prvou zastávkou prázdninový dom Ojako v obci Marksa, kde nám bola v skratke predstavená miestna akčná skupina, vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí z regiónu a miestny rozvojový projekt „Romantické pobrežie". Je to cesta, ktorá vedie pozdĺž 250 km dlhého pobrežia a spája rôzne zariadenia a služby pre návštevníkov tejto oblasti, ako aj rôzne kultúrne, historické a prírodné zaujímavosti a navonok sa prezentuje pod jednou značkou.

Súčasťou prázdninového domu Ojako sú aj záhradné domy s niekoľkými saunami a sudmi na kúpanie.  

Ďalšou zastávkou bolo alternatívne medicínske centrum v obci Menmo zamerané na tibetskú medicínu, ktoré postupne buduje mladá rodina prestavbou starej usadlosti. Jedna z miestností na meditáciu bude realizovaná s podporou cez prístup Leader.

V závere dňa sme navštívili bylinkovú záhradu Tamme s predajňou čajov, korenín a rôznych domácich pochutín, ktorá je zaradená do spomínanej romantickej cesty po pobreží. Jej majiteľka tu organizuje aj vzdelávacie aktivity zamerané na podporu využívania miestnych zdrojov pre zdravé stravovanie. 

Počas druhého dňa sme absolvovali prehliadku niekoľkých projektov v miestnej akčnej skupine Võrtsjärve Association (Združenie okolo jazera Võrtsjärve) realizovaných v rámci prístupu Leader. Prvým bolo kultúrne centrum miestnych žien v obci Koksvere, v ktorom sa stretávajú miestni obyvatelia a organizujú rôzne podujatia. Vzniklo prestavbou opusteného starého kultúrneho domu. Finančnú podporu na tento projekt získalo miestne združenie a spolufinancovaním pomohla obec. 

Zaujímavou zastávkou bola fara Pilistvere s veľkou záhradou, na ktorej nám miestny pastor predstavil prácu s mladými ľuďmi a to, ako ich zapája do voľno časových aktivít i prác na fare. Jedným z projektov, ktoré spoločne realizovali bol aj pamätník deportovaných Estóncov počas sovietskej nadvlády v blízkosti fary. 

Obed bol spojený s návštevou MAS Võrtsjärve Association kde nám predstavili štruktúur MAS, stratégiu a aspekty miestneho rozvoja. MAS-ka sa nachádza pri druhom naväčšom jazere (Lake Võrtsjärve), kde rekonštruovali časť turisticko-rekreačného zariadenia. 

Poobede sme v obci Tarvastu absolvovali malú prechádzku k lesným bunkrom, ktoré renovuje miestne antisovietske hnutie Ennukse s podporou prístupu Leader. 

V ďalšej obci Polli sme navštívili ovocinársku spoločnosť, ktorá sa venuje pestovaniu a spracovaniu najmä jabĺk, sliviek a rôznych bobuľovín a tieto služby poskytuje aj miestnym farmárom. 

Prezreli sme si športové centrum v prírodnom parku Poli, kde sme aj prenocovali a prezreli si okolie z vyhliadkovej veže. 

Večer sme sa presunuli do územia miestnej akčnej skupiny Mulgimaa Development (Rozvoj regiónu Mulgimaa), ktorá je pomenovaná podľa etnickej skupiny obyvateľov žijúcej v južnej časti Estónska. V kultúrnom dome v obci Paistu sme sa v rámci spoločenského večera zoznámili s miestnou kultúrou, ktorú nám sprostredkovali miestne folklórne skupiny. Spestrením večera bola škola tanca a rôzne folklórne hry. Potom sme boli ubytovaní v športovom a rekreačnom centre Holstre - Polli. 

Na tretí deň sme boli počas cesty autobusom do obce Karksi oboznámení s 3 projektami realizovanými s podporou cez prístup Leader ako napríklad rekreačná zóna pri jazere, park okolo pamätníka a zaujímavá bola návšteva základnej škola s materskou školou v Paitsu. 

Doobedňajší program sme ukončili prehliadkou zrúcanín pevnosti v Karski – kde boli realizované niektoré renovácie s podporou LEADER. Uprostred pevnosti sa nachádza kostol sv. Petra so šikmou vežou. Celý areál má prenajaté od cirkvi miestne združenie mladých ľudí, ktoré tento areál postupne obnovuje a organizuje tam rôzne kultúrne a športové podujatia. V rámci prístupu Leader realizujú v súčasnosti výmenu okien na kostole. 

Na ceste k ich ďalšiemu projektu, ktorým je motorkárske centrum, sme sa zastavili v obnovenom miestnom kultúrnom dome, ktorý slúži nielen pre obec Karksi ale aj jej okolité obce v obvode. Funguje tu aj informačné centrum pre návštevníkov. 

Návrat do histórie a úctu k historickému dedičstvu bolo cítiť na každom kroku počas prehliadky starého zámku v Õisu s rozsiahlym okolitým areálom a ďalšími obytnými i hospodárskymi objektmi, ktorého súčasťou bola aj stará kováčska dielňa. V jej priestoroch sme sa dozvedeli viac informácií o jej histórii, plánoch do budúcnosti a o aktivitách miestnej akčnej skupiny Mulgimaa Development. 

Potom sme sa presunuli do mesta Viljandi  kde sme  sa večer rozprávali s Ave Bremse (riaditeľka NSRV v Estónsku) o fungovaní prístupu Leader a miestnych akčných skupín v Estónsku. 

V posledný deň ráno počas presunu autobusom do mestečka Abja nás Ave Bremse oboznámila s činnosťou a aktivitami Estónskej vidieckej siete. Tu sme navštívili miestne múzeum a centrum pre starých a postihnutých ľudí Mulgi Ukuvakk, ktorí sa venujú ručným prácam a ich predaju, najmä rôznych textilných výrobkov. Po obede a rozlúčke v miestnej reštaurácii sme sa vydali na cestu späť na Slovensko. 

Programom exkurzie nás počas celého pobytu sprevádzala Ave Bremse, riaditeľka Estónskej vidieckej siete. Všetci sme sa opäť presvedčili o tom, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Okrem zaujímavých projektov, nových podnetov a informácií, sme spoznali malú (pre nás) nepoznanú krajinu, ale najmä skromných a šikovných ľudí, ktorí si vážia svoju históriu, kultúru a prírodné hodnoty.

Dôležitým poznatkom pre nás je aj to, že prístup Leader má v Estónsku významné postavenie, LEADER je využitý celoplošne. Miestne akčné skupiny sú silným partnerom národných inštitúcií a podmienky dané krajinou nie sú obmedzujúce, naopak dávajú pomerne veľkú voľnosť a dôveru miestnym aktérom.

  

Upravený text článku MAS Malohont

 

FOTO Z EXKURZIE

 

Program exkurzie

 

Dátum

Miesto

13.IX

Ojako - prázdninový dom v dedine Marksa. Stretnutie a predstavenie so zástupcami MAS Pärnu Bay Partnership (manažment MAS, práca mladých a miestny rozvojový projekt "Cesta lásky")

Menmo alternatívne medicínske centrum (tibetská medicína)

Tamme bylinková záhrada (rozvoj miestneho stravovania, tréningy atď.)

14.IX

Koksvere - centrum miestnych vidieckych žien - folklórny program miestnych

Pilistvere fara - práca mladých, miestny pamätník deportovaných Estóncov počas sovietskej vlády

Venevere - stretnutie s členmi miestnej MAS Võrtsjärve Association (predstavenie štruktúr MAS, stratégie,  aspektov miestneho rozvoja, keďže MAS-ka sa nachádza pri druhom najväčšom jazere (Lake Võrtsjärve)

Tarvastu - renovácia lesných bunkrov miestneho anti-sovietskeho hnutia Ennukse

Polli záhrada (ovocinárska spoločnosť)

Prezentácia a prehliadka záhrady (okres Karksi)

Športové centrum

Spoločenský večer organizovaný MAS Mulgimaa Development s miestnymi muzikantmi a folklórnymi hrami v kultúrnom dome Paistu

15.IX

Predstavenie 3 projektov LEADER  po ceste zo Sultsi do Karksi

 

Polli fabrika poľnohospodárskej produkcie (služby pre miestnych malých farmárov)

 

Návšteva miestneho kultúrneho objektu - zámok Karksi a kostol sv. Petra, predstavenie projektu LEADER

 

Karksi projekt mladých - motorkárske centrum - predstavenie závodiska

 

Karski - kultúrny dom a informačné regionálne centrum

 

Návšteva zámku v Õisu - renovácie s podporou LEADER

 

Õisu stará kováčska dielňa - stretnutie s MAS Mulgimaa Development  - predstavenie stratégie MAS, administrácia, práca s miestnou kultúrou

 

Diskusia s riaditeľkou NSRV v Estónsku

16.IX

Abja múzeum, "Mulgi Ukuvakk"

Miestne centrum pre postihnutých   - predstavenie projektov LEADER