Výzvy ROP Opatrenie 2.1.

15.12.2009 17:45

MVRR SR vyhlasuje výzvu na Opatrenie 2.1.a

 

2.1a – Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov  

– zariadení sociálnych služieb (podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov), ktoré poskytujú sociálne služby prevažne dospelým klientom  

– zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v ktorých sa vykonávajú opatrenia prevažne pre dospelých klientov

Uzávierka prijímania žiadostí: 15.03.2010

Znenie výzvy a všetky ostatné informácie, dokumenty a tlačivá nájdete na stránke: 

https://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=26&page=1 ,

 

MVRR SR vyhlasuje výzvu na Opatrenie 2.1.b

2.1b – Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre deti 

– zariadení sociálnych služieb (podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov), ktoré poskytujú sociálne služby prevažne deťom 

– zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v ktorých sa vykonávajú opatrenia prevažne pre deti

Uzávierka prijímania žiadostí: 15.03.2010 

Znenie výzvy a všetky ostatné informácie, dokumenty a tlačivá nájdete na stránke:  

https://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=27&page=1