Výzva ÚSVRK

05.03.2012 09:39

 

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov z operačných programov ROP, OP ŽP a OP ZaSI k schváleným žiadostiam o poskytnutie podpory LSKxP

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity-koordinátor horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity vyhlasil dňa 29. februára 2012 časovo obmedzenú výzvu na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov z operačných programov ROP, OP ŽP a OP ZaSI s termínom ukončenia 15. apríla 2012.

Výzva na predkladanie žiadostí na doplnenie z ROP, OP ŽP a OP ZaSI

 

Zdroj: USVRK