Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci implementácie stratégie CLLD zo zdrojov z PRV SR 2014-2020

03.06.2019 14:51

 

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlasuje Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenia:

 

PRV 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Viac info sa dozviete tu:

 
 

PRV 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

Viac info sa dozviete na: