Výzva na predkladanie cenových ponúk: Zasadací stôl

24.01.2019 15:53

 

 

V Tisovci 24.1.2019

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky / prieskum trhu
 

 

Vec: Vyzvanie na predloženie cenovej ponuky

 

Partnerstvo MP-ČH ako verejný obstarávateľ  - osoba postupujúca podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás týmto ako oprávneného dodávateľa tovaru  vyzýva na predloženie ponuky na verejné obstarávanie zákazky v zmysle § 117 ZVO (zákazka s nízkou hodnotou) o verejnom obstarávaní

 

Názov zákazky: Zasadací stôl

 

Vyplnenú a podpísanú Cenovú ponuku v prílohe je potrebné poslať emailom/poštou/osobne najneskôr do 29.1.2019 do 12.00 hod.

 

Na stiahnutie: