Výzva MP SR

01.03.2010 12:18

Výzva MP SR

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3.decembra 2009 č.1600/2009-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č.2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete na web stránke Rozvoj vidieka spracované v časti Výnos MP SR