Výzva MH SR - OP KaHR

22.03.2010 11:47

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

 

Podrobné informácie TU