Usmernenie o úhrade DPH obciam

18.10.2010 11:44

 

Oznámenie o usmernení Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR

   

Prostredníctvom tohto usmernenie bude obciam podporeným z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 uhrádzaná daň z pridanej hodnoty vo výške zodpovedajúcej 14 % sadzby DPH. Aplikácia ustanovení usmernenia, t.j. výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu DPH, ako aj spôsob a termíny ich predkladania budú v zmysle usmernenia zverejňované na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk
 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Usmernenie 1472 2010 100.pdf (32,5 kB)

Priloha Ziadost o uhradu DPH.xls (48 kB)