Tematický seminár „Vidiecky cestovný ruch v horských a podhorských oblastiach“

12.10.2009 04:16

Dňa 08.10.2009 (piatok) sa zástupkyne VSP MP (J. Čillíková, a J. Rončáková) zúčastnili tematického seminára „Vidiecky cestovný ruch v horských a podhorských oblastiach v Kokave nad Rimavicou, ktorý organizovala NSRV SR. Seminár sa niesol v duchu prezentácie a odovzdávaní poznatkov podnikania v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. Prvá prednáška bola zameraná na potenciál a zdroje rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v banskobystrickom kraji. Prednášajúcim bol Ing. Arch. P. Rusnák. Témou – požiadavky pre poskytovanie ubytovania na súkromí sa zaoberala p. M. Budovcová. Pani V. Paučírová priblížila prítomným tému starostlivosť o zákazníka. Riaditeľka NSRV SR, Ing. M. Gondová hovorila na tému spolupráca a vytváranie združení vo vidieckom cestovnom ruchu. Ing. V. Maráková z fakulty UMB BB prezentovala témy o marketingu a propagácii vo vidieckom cestovnom ruchu. Po vyčerpaní tém prednášajúci zodpovedali na otázky prítomných. Nasledoval diskusný stôl o spolupráci vo VCR v BB kraji, ktorý viedol Ing. Arch. P. Rusnák. Diskusného stola sa zúčastnili zástupcovia francúzskej MAS Pilat.

Prítomní na stretnutí odsúhlasili myšlienku opakovaného organizovania seminárov zameraných na témy rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v územiach MAS.
K tematickému semináru bol spracovaný zborník odborných prednášok, ktorý je hodnotným materiálom nie len pre členov partnerstva, ale aj pre potenciálnych podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu. K zborníku bola zakúpená aj odborná literatúra „Príručka podnikateľa vo VCR a agroturistike“.
Obe publikácie sú archivované v kancelárii partnerstva a sú dostupným materiálom pre všetkých jeho členov. 

Jana Čillíková 
manažérka VSP MP