Správa zo zasadnutia RADY VSP MP 28.7.2009

29.07.2009 04:39

Správa zo zasadnutia RADY VSP MP

Dňa 28.07.2009 o 15:00 hod sa konalo v OU Č. Balog zasadnutie RADY VSP MP. Zasadnutia sa zúčastnilo 6 členov RADY (I.Milecová, Z.Sitarčíková,R.Hlaváčik, R.Buchta, G. Giertl, I.Pašmík).

Na zasadnutí RADY VSP MP sa riešili nasledovné témy:
Voľba predsedníčky partnerstva sa prekladá na augustové zasadnutie RADY. Zmluvný vzťah s manažérkou partnerstva bol predĺžený do konca septembra 2009. Program RADY bol rozšírený o bod č.3 Riešenie situácie s vyhodnotením žiadosti IS VSP MP.  I.Pašmíka poverila RADA skoncipovať list na ministerstvo, v ktorom bude partnerstvo žiadať písomné vysvetlenie neúspechu žiadosti. Dňa 26.6.2009 sa zástupcovia partnerstva a Mikroregiónu MP zúčastnili prezentácie územia v parlamente. Bližšie informácie nájdete na našej stránke. Dňa 7.7.2009 v penzióne ROJAS v Mýte pod Ďumbierom sa konal tematický seminár LEADER 1, ktorý organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR. I.Kociánová z MP SR prezentovala skúsenosti z hodnotenia integrovaných stratégií, oboznámila prítomných s pripravovaným usmernením pre MAS (miestne akčné skupiny) a priblížila riadenie implementácie chodu MAS. M.Gondová z NSRV SR oboznámila prítomných s možnosťami spolupráce. Bližšie informácie môžete získať na našej stránke a info o NSRV SR sú prístupné na www.nsrv. sk. Predseda grantovej komisie R.Hlaváčik oboznámil členov RADY s výsledkami  II. kola grantového programu "Naštartujme s VSP MP" (info na stránke). Partnerstvo vydalo prvé číslo informačného bulletinu r.2009, pripravilo propagačný materiál v JS a AJ a maľovanú mapu územia za finančnej podpory BBSK.  Predsedníčka partnerstva informovala prítomných o témach pracovnej porady na MH SR - sekcia turizmu, z ktorej vzišla úloha pripomienkovať pripravovaný Zákon o turizme (info zaslené mailom členom VSP MP). Novými členmi partnerstva sa stali FO K. Mešková a o.z. Hucul Klub Sihla.

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  2. Prejednanie zmluvného vzťahu  manažérky VSP MP 
  3. Riešenie situácie s vyhodnotením žiadosti IS VSP MP
  4. Informácie z prezentácie Mikroregiónu MP a VSP MP v parlamente
  5. Informácie zo stretnutia NSRV  v Mýte pod Ďumbierom
  6. Oboznámenie členov RADY s výsledkami  II. kola grantového programu „Naštartujme s VSP MP“
  7. Informácie o zrealizovaní akcie Propagácia „VSP Muránska planina“ podpora –VUC BB
  8. Informácie predsedníčky VSP MP z pracovnej porady MH SR – sekcia turizmu zo 14.07.2009
  9. Rôzne

a)      prijatie novej členky (K. Mešková - FO)

b)      rozdelenie úloh k zabezpečeniu vyplývajúcich zo zmeny názvu partnerstva

c)      prihláška VSP MP do NSRV SR 

      10. Záver

 

spracovala: J.Čillíková, manažérka VSP MP