Správa zo zasadnutia RADY VSP MP 25.8.2009

27.08.2009 05:03

Správa zo zasadnutia RADY VSP MP.

Dňa 25.8.2009 o 15:00 hod sa konalo zasadnutie RADY VSP MP v OU M. Lehota. RADA bola zastúpená 6 členmi. Program zasadnutia bol schválený v navrhovanom znení. Členovia RADY zvolili za predsedníčku partnerstva Bc. Irenu Milecovú, jednohlasne. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí poukázala na čiastočné splnenie úlohy doručiť predsedníčke osobné údaje členov RADY; finančné vyrovnanie s dodávateľom maľovaných máp bude zrealizované po odovzdaní interkatívnej mapy firmou;  ďalej vyplynula úloha pre manažérku VSP MP overiť postup pri návrhu zmeny stanov na ministerstve.
Odvolanie na rozhodnutie PPA o neschválení žiadosti o NFP bolo skoncipované a odoslané na PPA BA. Informačného dňa v Nitrianskom Pravne sa zúčastnia J. Rončáková, I. Milecová, J.Čillíková a K. Pindiaková. Účasť na otvorení informačnej kancelárie českých partnerov MAS Společná Cidlina bude zastúpená 8 - 10 členmi partnerstva. Prítomní diskutovali o situácii v čase prípravy integrovanej stratégie, dohodli sa o spôsobe a kontrole dopracovania stratégie. Členovia RADY sa dohodli, že zápisnice zo zasadnutí RADY VSP MP budú prístupné pre všetkých členov v kancelárii partnerstva. Na webovej stránke sa budú zverejňovať uznesenia. Manažérka oboznámila prítomných o stave zaplatených členských príspevkov v roku 2009. Maľovaná mapa bude distribuovaná pre členov, ktorí uhradili členské príspevky, VUC poskytla partnerstvu 1500,-€ na vypracovanie akčných plánov v CR -- oslovíme členov RADY aby spracovali svoje rozvojové zámery do formulárov, aktivita  bude zastrešovaná partnerstvom. V polovici októbra sa zrealizuje jednodňové školenie pre členov VSP MP, zamerané na nadobudnutie zručností v písaní projektov.

zapísala
J.Čillíková, manažérka VSP MP