Správa zo zasadnutia Rady Partnerstva MP-ČH 14.3.2011

16.03.2011 07:41

 

Program zasadnutia:

 

1.  Otvorenie  a privítanie 

2.  Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.  Informácie o partnerstve pre nových starostov obcí Čiernohronského mikroregiónu

4.  Kontrola plnenia úloh 

5.  Informácia o príprave nového VZN BBSK pre LEADER

6.  Informácia o účasti na Slovakiatour 2011

7.  Informácia o projekte Huculská magistrála

8.  Informácia o stave finančných prostriedkov 

9.  Príprava Valného zhromaždenia

10. Rôzne

11. Ukončenie

 

Dňa 14,3.2011 o 15:00 hod sa konalo na OcÚ Pohronská Polhora zasadnutie Rady Partnerstva Muránska  planina  –  Čierny  Hron.  Zasadnutia  sa  zúčastnilo  5  členov  RADY  (I.Milecová, K.Pindiaková, R.Hlaváčik, R.Buchta, I.Pašmík).

Na zasadnutí sa riešili nasledovné témy:

-    I.Milecová informovala  o plánovanej 3-oj dňovej exkurzii do Rakúska, ktorú organizuje BB VIPA. Pôvodný termín 24.- 26.3.2011 sa presúva predbežne na 14.-16.4.2011.

-    V dňoch  9.-  10.4.2011  sa  zúčastníme  s prezentačným  stánkom  nášho  Partnerstva  na regionálnom   veľtrhu   v Krakowe,   na   pozvanie   našich   partnerov   z MAS   Turistická podkova.

-    I.Pašmík      informoval   o stave   pripravenosti   realizácie   projektu   „Klaster   Huculská magistrála“, čaká sa stále na podpis zmluvy, odhadovaný začiatok realizácie projektu je máj  -  jún  2011.  V  regióne  rozbehnutá  nezávislá  aktivita  na  vybudovanie  Klastra Horehronie,.   Partnerstvo   súhlasí   s prepojením   aktivít   projektu   s iniciatívou   Klaster Horehronie.

-    Rada  vzhľadom  na  posun  svojho  zasadnutia  posúva  termín  Valného  zhromaždenia  na 30.marca  2011  o 15.30  na  Obecnom  úrade  Čierny  Balog.  Rada  odsúhlasila  návrhy materiálov pre VZ  a poverila prípravou VZ vybraných členov Rady. -    Rada rozhodla o odstúpení Zmluvy č.05/2010 z dôvodu porušenia článku III (piaty  odsek) a žiada príjemcu grantu o vrátenie príspevku v celej výške.

-    Rada  zobrala  na  vedomie  nastúpenie  Beaty  Vetrákovaj  za  člena  Rady  z  pozície náhradníčky za súkromný sektor od 15.3.2011

-    I.Pašmík informoval, že bola zverejnená rezentácia územia Partnerstva v magazíne BBSK – „Náš kraj“ 

-    I.Milecová informovala o príprave prezentácie v STV 2

-    Rada pripravuje zrealizovanie monitoringu podporených projektov v rokoch 2008-2010

 

I.Pašmík