Správa zo zasadania Rady Partnerstva MP-ČH 3.2.2011

04.02.2011 07:37

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie  a privítanie
  2. Schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Informácie o partnerstve pre nových starostov obcí Čiernohronského mikroregiónu
  4. Kontrola plnenia úloh
  5. Informácia o príprave nového VZN BBSK pre LEADER
  6. Informácia o účasti na Slovakiatour 2011
  7. Informácia o projekte Huculská magistrála
  8. Informácia o stave finančných prostriedkov
  9. Príprava Valného zhromaždenia
  10. Ukončenie

 

Dňa 3.2.2011 o 15:00 hod sa konalo v OU Čierny Balog zasadnutie Rady Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron. Zasadnutia sa zúčastnilo 8 členov RADY (I.Milecová, Z.Giertlová, V.Mareková, K.Pindiaková, R.Hlaváčik, R.Buchta, G. Giertl, I.Pašmík).

Ako hostia sa zasadnutia zúčastnili:

M.Kocová, starostka obce Drábsko

P.Siman, starosta obce Osrblie

J.Uhrín, starosta obce Valaská

F.Budovec, starosta obce Čierny Balog

P.Marek, Marekov dvor

Na zasadnutí sa riešili nasledovné témy:

-       I.Milecová a I.Pašmík informovali novozvolených starostov Čiernohronského mikroregiónu o histórii, činnosti, aktivitách a ďalších plánoch Partnerstva, Rada Partnerstva vyjadrila záujem trvalej spolupráce s ocami Čiernohronského mikroregiónu.

-       I.Pašmík informoval o činnosti pracovnej skupiny BB VIPA a stave pripravenosti nového VZN BBSK pre podporu MAS a VSP prístupom LEADER. Rada konštatovala potrebu razantného presadzovania tohto VZN.

-       Z.Giertlová informovala o priebehu prezentácie územia na Slovakiatour 2011. Bolo konštatované, že prezentácia bola veľmi úspešná a opätovne prilákala veľký záujem návštevníkov. Pre budúcnosť odporúča zlepšiť informačnú časť prezentácie.

-       Členovia pracovnej skupiny  informovali o stave pripravenosti realizácie projektu „Klaster CR“, čaká sa na podpis zmluvy, odhadovaný začiatok realizácie projektu je marec 2011. F.Budovec informoval o záujme regiónu Hriňová o spoluprácu pri vytváraní spoločného klastra CR pre účely získania prostriedkov podľa Zákona o podpore CR, ktorý nadobudne platnosť v decembri 2011. Zámerom projektu je aj príprava na získanie podpory podľa nového zákona, partneri sa budú hľadať v rámci okolitých regiónov. Je potrebné prezentovať náš záujem o vytvorenie podporovaného územia na úrovni VÚC.

-       I Milecová informovala o stave finančných prostriedkov k 31.12.2010 - pokladňa: 28,00 €, účet:941,53 €. Je potrebné riešiť nedoplatky na členských príspevkoch. Rada prijala postup riešenia nedoplatkov.

-       G.Gietl požiadal Radu o vydanie stanoviska k projektu podporenom v rámci mikrograntingu Partnerstva, ktorý nedodal relevantné podklady k zúčtovaniu. Rada preskúmala projekt a vydala záväzné stanovisko - projekt je potrebné zdokladovať zodpovedajúcimi výstupmi do 7 dní t.j. do 11.2.2010, v opačnom prípade žiadateľ bude musieť vrátiť prostriedky.

-       I.Pašmík informoval, že O.Galko ako SZČO vystupuje z Partnerstva aj z pozície člena Rady. Namiesto O.Galku je ako náhradník za súkromný sektor B.Vetráková, ďalší náhradník D.Švoňavová.

-      I.Milecová informovala, že A.Marčáková sa vzdala členstva v Rade. Je potrebné prerokovať s novým starostom obec jaj zastupovanie v Partnerstve  Je potrebné zároveň so starostom obce Muráň zastupovanie obce, J.Fedoroková sa vzdala pozície člena Rady. Namiesto zástupcu samosprávy je ako náhradník za miestne samosprávy R.Ševčík. Bude potrebné na VZ zvoliť ďalšieho zástupcu samosprávy do Rady

-       Rada poveruje I.Milecovú osloviť náhradníkov

-       Valné zhromaždenie Rada naplánovala na 23.marca 2011 od 15,30 na Obecnom úrade Čierny Balog.

-       Najbližšie zasadnutie Rady bude 9.marca 2011 na Pohronskej Polhore, je potrebné pripraviť návrhy zúčtovania a správy za rok 2010 a plán činnosti a návrhy rozpočtu a členských príspevkov na rok 2011. 

 

I.Pašmík