Správa z Ustanovujúceho zasadnutia NSS MAS.

15.04.2011 10:39

 

 

Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín (ďalej len „NSS MAS“) funguje vo forme občianskeho združenia a na Ministerstve vnútra SR bola zaregistrovaná dňa 2.3.2011 (číslo registrácie: VVS/1-900//90-36937). Založenie NSS MAS iniciovali miestne akčné skupiny (ďalej len „MAS“) pôsobiace v rámci iniciatívy LEADER a verejno-súkromné partnerstvá (ďalej len „VSP“), najmä na základe nasledovných potrieb a problémov:

-          Chýba sieť viacerých MAS a VSP a zároveň partnerská spolupráca medzi týmito organizáciami,

-          Nedostatočná vzájomná komunikácia medzi MAS, VSP na jednej strane a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „PPA“) na strane druhej,

-          Nezaradenie MAS a VP ako pripomienkujúcich subjektov do pripomienkových konaní súvisiacich s prípravou materiálov v rámci programu LEADER na programové obdobia 2007 - 2013 a 2014 – 2020.

 

Ustanovujúce zasadnutie NSS MAS sa uskutočnilo dňa 12.04.2011 v Levoči, na ktoré boli pozvané všetky MAS zo SR pracujúce na princípe LEADER. Na zasadnutí bolo prítomných 18 MAS (v súčasnosti v SR funguje celkom 29 MAS so štatútom MAS) a 1 VSP pôsobiace v rámci iniciatívy LEADER. Zo 16 MAS mal do ustanovujúceho zasadnutia schválený vstup do NSS MAS 12 MAS so štatútom a 1 VSP pracujúce na princípe LEADER, ktorí sa zároveň stali prvými členmi združenia.

 

 

Ide o nasledovné MAS so štatútom a VSP pracujúce na princípe LEADER:

P.č.

Názov MAS/VSP

MAS / VSP

Kraj

Počet obyvateľov

Rozloha územia km2

1

MAS ŠAFRÁN

MAS

Prešovský

10 326

100,13

2

Občianske združenie MAS LEV, o.z.

MAS

31 017

327,91

3

Občianske združenie KRAS

MAS

Košický

11 734

354,41

4

Občianske združenie Zlatá cesta

MAS

Banskobystrický

24 664

552,18

5

Podpoľanie

MAS

38 138

583,43

6

Miestna akčná skupina MALOHONT

MAS

26 008

656,00

7

Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia

MAS

15 845

379,63

8

Verejno-súkromné partnerstvo Muránska planina

VSP

20 680

613,79

9

OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"

MAS

Žilinský

30 382

339,87

10

Miestna akčná skupina Vršatec

MAS

Trenčiansky

33 160

312,20

11

OZ Mikroregión RADOŠINKA

MAS

Nitriansky

10 735

127,01

12

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

MAS

Trnavský

10 560

126,94

13

Miestna akčná skupina Dudváh

MAS

17 853

164,39

Celkom

281 102

4 637,89

 

 

Členské MAS a VSP v NSS MAS zastupujú všetky kraje SR, pokrývajú viac ako 5% obyvateľstva a 9% rozlohy územia SR. Na ustanovujúcom zasadnutí bolo zvolené predstavenstvo (7 členov, tj. z každého kraja NUTS III 1 člen), bola zvolená kontrolná komisia (3 členovia, tj. z každého kraja NUTS II 1 člen), bola schválená výška členského príspevku a bol schválený „Plán činnosti a plán rozpočtu na rok 2011” (viď v prílohe). Medzi prioritné úlohy NSS MAS na rok 2011 patria najmä nasledovné:

·         Nadviazať intenzívnu partnerskú spoluprácu s MPRV SR, PPA a Národnou sieťou rozvoja vidieka SR (ďalej len „NSRV“), poskytovať informácie a odborné podkladové materiály ohľadom prípravy a implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre MPRV SR a PPA,

·         Komunikovať a pripomienkovať materiály vypracované MPRV SR a PPA súvisiace s iniciatívou LEADER na programové obdobia 2007 - 2013 a 2014 – 2020,

·         Zapojiť čo najviac MAS z územia SR do činnosti NSS MAS - pokryť čo najväčšie územia SR podporenými a fungujúcimi MAS na princípe LEADER.

 

Výška členských príspevkov na rok:

 

·         Miestna akčná skupina                    200,00  eur

·         Verejno-súkromné partnerstvo          100,00  eur

·         Fyzická osoba                                100,00 eur

 

 

Účasníci neschválili naše návrhy, aby BB kraj mal väčšie zastúpenie v predstavenstve, nakoľko päť z 13 zakladajúcich členov bolo z BB kraja, prípadne aby v predstavenstve mali svoje zastúpenie okrem Mas aj VSP. Taktiež zhromaždenie neschválilo náš návrh členského vo výške 50,- EUR na rok pre VSP.

 

Nakoľko neboli splnené podmienky nášho členstva schválené Radou, ako aj z dôvodu nedostatočnej pripravenosti celého procesu, neodporúčam súčasné pôsobenie Partnerstva MP-ČH v tejto sieti v pozícii člena.

 

 

I.Pašmík, 15.4.2011

 

FOTO