Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvy

28.04.2010 06:55

 Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - kód výzvy DOP2010-SIP005

 

Opatrenie 1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Rámcová aktivita 1.2.4: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátané podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania

Schéma podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov, malých a stredných podnikov v znení neskorších dodatkov (schéma pomoci de minimis) DM – 3/2008

 

Termín predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je od 28.04. 2010

Termín uzávierky predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je do 31.07.2010 alebo do vyčerpania alokovaných prostriedkov.

 

Výzva na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov - DOP2010-SIP005