Projekt "Huculská magistrála"

10.06.2010 11:59

6. mája 2010 sme odovzdali na Úrade BBSK (SORO ROP) Žiadosť o NFP na podporu realizácie projektu: "Huculská magistrála" - klaster cestovného ruchu na území Murásnka planina - Čierny Hron".

ŽoNFP sme podali v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 Regionálneho operačného programu, Prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, Opatrenie 3.2. Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu - neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu.

Žiadateľ: Obec Čierny Balog

Plánovaná doba realizácie projektu: 2010 - 2014

Celkové náklady projektu: 212 400,- EUR

PROJEKT JE ZARADENÝ MEDZI PODPORENÝMI

 

Projekt je zameraný na neinvestičné aktivity cestovného ruchu Typ 2.  

Špecifické ciele projektu:  

1.Rozvoj spolupráce subjektov CR na území Muránska planina – Čierny Hron    

2. Zvýšenie miery pripravenosti územia na spoločný rozvoj cestovného ruchu.    

3. Zlepšenie informovanosti a propagácie o území MP-ČH, jeho produktoch a potenciáli. 

Plánované výstupy projektu:

- vytvorený klaster CR a vybudovanie jednotnej destinácie CR Muránska planina - Čierny Hron

- vybudovanie manažmentu a vyškolenie subjektov aktívnych v CR

- propagácia územia

 
V rámci prípravy projektu sa uskutočnili 3 pracovné stretnutia kľúčových subjektov.
Zmluvu o spolupráci na projekte podpísali:
Obec Čierny Balog
Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
Slovenský hucul klub
Zbojská, s.r.o.
Vrchár - združenie pre rozvoj turizmu
Vydra - vidiecka rozvojová aktivita
Obec Osrblie
Viera Mareková - Marekov dvor
Pavel Marek