Podávanie žiadostí na poskytnutie dotácií z BBSK na rok 2012 rámci VZN 15/2010

19.11.2011 15:48

 

 

 

Termín predkladania žiadostí: 30.november 2011

 

Usmernenie pre rok 2012

 

 

VZN BBSK č. 15/2010

 

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.
Schválené Uznesením ZBBSK č. 104/2010 z 19. augusta 2010. Účinnosť nadobúda 15. septembra 2010. Bližšie informácie Vám poskytne na Odbore regionálneho rozvoja ÚBBSK Ján Mak (jan.mak@vucbb.sk).

 

Zdroj: BBSK

 



Více zde: https://rozvojvidieka.webnode.sk/news/aktuality-1191/