POD 2012

14.10.2011 09:09

 

Program obnovy dediny 2012

 

Žiadosť o pridelenie dotácie z POD na rok 2012:

Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2012.

Finančné zdroje na dotácie obcí a MR z POD poskytuje rezort životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu. SAŽP v tomto procese je poverená vecnou a finančnou administráciou dotácií, vrátane kontroly. Obce uzatvárajú zmluvy o poskytnutí dotácie s Environmentálnym fondom, o výške celkovej čiastky určenej na dotácie z POD rozhoduje minister životného prostredia.

Termín podávania žiadostí na rok 2012 je 31.október 2011.

  «Usmernenie platné k Programu obnovy dediny 2012»

Žiadosť o poskytnutie podpory v elektronickej forme:

  «Elektronický formulár pre MS Word»

  «Elektronický formulár pre OpenOffice»

  «Návod: Ako postupovať pri vyplňovaní formulára»

  «Kontaktné pracoviská poradcov SAŽP pre kraje»

 
 
Zdroj: SAŽP