Oznámenie PPA

20.05.2010 13:04

PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti Projektové podpory/PRV 2007 - 2013/Monitorovacie správy uverejnila aktualizované formuláre Monitorovacích správ projektov pre Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Monitorovacie správy boli aktualizované na základe plnenia úloh podľa Uznesenia vlády SR č. 157 B2.

Konečný prijímateľ je povinný použiť aktualizovaný formulár  monitorovacích správ (ďalej len MS) pri podaní žiadosti o platbu (ďalej len ŽoP) od 01.06.2010, pričom je rozhodujúca  pečiatka podania na pošte alebo pri osobnom podaní dátum v podateľni PPA. Pripomíname, že MS za PRV 07-13 sú súčasťou záverečnej ŽoP pre všetky projektové opatrenia s výnimkou opatrenia č. 1.5, kde je konečný prijímateľ povinný predložiť MS súčasne s každou ŽoP.