Oznámenie PPA č. 31

19.02.2010 15:43

Oznámenie PPA č. 31 zo dňa 19. februára 2010

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR, pozastavuje prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci otvorenej výzvy č. 2009/PRV/12 pre nasledovné opatrenia:

·           1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity

·           3.3 Vzdelávanie a informovanie.

Príjem žiadostí bude ukončený dňa  5. marca 2010 vrátane. Žiadosti, podané po tomto termíne nebudú akceptované.