Oznámenie PPA č.05/OPRH

07.03.2011 17:43

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zOperačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA  v časti:  "Projektové podpory/OP Rybné hospodárstvo 2007 - 2013/Výzvy/2011/OPRH/01" zverejnila 

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 č. 2011/OPRH/01,

pre Prioritnú os 2 Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh, Opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry a Opatrenie č. 2.2 Investície do  spracovania a uvádzania na trh. 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa prijímajú od 28.02.2011 do 20.05.2011 

 

Zdroj PPA