Osobitne chránené územia

14.12.2009 06:48

Národné prírodné rezervácie a prírodné rezervácie

Malá Stožka

vápnomilné skalné spoločenstvá na dolomitických vápencoch

Veľká Stožka

komplex pralesných a skalných spoločenstiev

Fabova hoľa

horské smrečiny

Mašianske skalky

reliktné spoločenstvá s borovicou lesnou a smrekovcom

Zlatnianske skalky

komplex reliktných spoločenstviev s borovicou lesnou a smrekovcom

Nad Furmancom

bukový porast s výskytom Waldsteinia ternata ssp. magicii

Poludnica

teplomilné spoločenstvá južných svahov Muránskej planiny

Cigánka

teplomilné spoločenstvá skalnatých biotopov

Kášter

teplomilné typy spoločenstiev bukových lesov

Hrdzavá

komplex skalných a lesných spoločenstiev

Javorníková

roklina s prirodzenými lesnými a skalnými spoločenstvami

Šarkanica

lesné a lesostepné spoločenstvá

Zlatnica

roklinovitá dolina s horskými pralesnými spoločenstvami

Čertova dolina

roklinovitá dolina s horskými spoločenstvami

Havrania dolina

neprístupná roklinovitá dolina

Šance

teplomilné spoločenstvá južných svahov Muránskej planiny

Mokrá Poľana

vlhkomilné rastlinné spoločenstvá v krasovom území

Suché doly

krasový reliéf s xerotermnými a lúčnymi spoločenstvami

Bacúšska jelšina

smrekovo-jelšový porast na alúviu rieky Hron

Tŕstie

slatinno-rašelinné spoločenstvá nad 1000 m

Hradová

xerotermné spoločenstvá, dubové a bukové porasty

Zdychavské skalky

spoločenstvo výskytom Sedum annum

Hlboký jarok

pestré krasové spoločenstvá fluviokrasovej doliny

Rosiarka

rašelinné spoločenstvá horského typuChránený areál

Tunel pod Dielikom

antropogénne vytvorený podzemný priestor

 

 

Chránené stromy

Jedľa v Hrdzavej

najstaršia jedľa biela na Muránskej planine

Sekvojovec obrovský

významná cudzokrajná drevina pochádzajúca zo Severnej Ameriky

 

 

Jaskyne

V území je evidovaných 290 jaskýň a priepastí. Najdlhšiu jaskyňou je fluviokrasová jaskyňa Bobačka pri Muránskej Hute s dĺžkou viac ako 3000 m, najhlbšou je 100,5 m hlboká priepasť Michňová v PR Suché doly.

Vodopády

Na území sa nachádza celkom 32 vodopádov, ktoré sú prírodnými pamiatkami. Najvyšší vodopád Kamenárka pri Tisovci je vysoký 10,5 m.