Informačno-odborný seminár k Osi 1 a Osi 3 PRV 2007-2013

01.10.2009 04:25

 Dňa 30.9.2007 sa v obci Brusno za účasti nášho zástupcu PhDr. Igora Pašmíka uskutočnil Informačno-odborný seminár k Osi 1 a Osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Na stretnutí so zástupcami MP SR a PPA boli prezentované najaktuálnejšie informácie o stave výziev v Osiach 1 a 3 PRV, ale aj o príprave výzvy pre Os 4 LEADER. Výzva pre Os 4 bude zverejnená najneskôr do 30.októbra 2009. Plánovaný termín uzávierky je 15. december 2009.

 

Ďalšie informácie o obsahu semináru