Náučné chodníky

14.12.2009 06:49

Náučné chodníky

Náučné chodníky sú súčasťou terénneho informačného systému pre návštevníkov Národného parku Muránska planina. Súčasťou tohto systému sú aj náučné lokality a ďaľšie miesta s informačnými panelmi.

Náučný chodník k Muránskemu hradu

Vedie z obce Muráň po turistickej trase k zrúcaninám Muránskeho hradu a ďalej na Veľkú lúku. Prostredníctvom troch informačných bodov a 14 informačných tabúľ oboznamuje návštevníka s jednotlivými zložkami prírodného prostredia pozdĺž chodníka, s chovom koní ako aj s históriou hradu Muráň a s históriou lesníckeho využívania Muránskej planiny. Chodník bol sprístupnený v roku 2001.

Náučný chodník Stožky

Nachádza sa v severnej časti Muránskej planiny v doline Dudlavky. Ide o špecializovaný chodník prezentujúci lesnícku problematiku v území. Poukazuje na zloženie flóry ako aj funkciu živočíchov v lesných porastoch, spôsoby a históriu ťažby dreva v oblasti. Začína pri horárni Pätina a pokračuje dolinou Dudlavky cez sedlo Randavica a Mišúrovú k východziemu bodu. Súčasťou náučného chodníka je rekonštruovaný vagónik úzkorozchodnej lesnej železničky s informáciami o jej histórii.

Náučná lokalita Piecky

Jeden z významných geologických javov Muránskej planiny, takzvaná „muránska brekcia“, je prezentovaná v rámci náučnej lokality Piecky. Nachádza sa pri obci Muráň a prístupná je od informačného bodu pred Hrdzavou dolinou značeným chodníkom po pravom brehu periodického toku Suchý dol. Na lokalite je možné vidieť prvý doložený interglaciálny sediment muránskeho krasu, ktorý vznikol pravdepodobne v začiatku niektorého teplého medziľadového obdobia starších štvrtohôr – pleistocénu.

Informačný systém je doplnený samostatnými panelmi vo vnútri národného parku. Na hranici Národnej prírodnej rezervácie Poludnica sa nachádza informačný panel s údajmi o lykovci muránskom (Daphne arbuscula), v centre Muránskej planiny na lúke Studňa sa prezentuje prierez prírodných ekosystémov územia tak ako sa menia pri prechode krasovej planiny z juhu na sever. V Prírodnej rezervácii Suché doly pri Tisovci sa návštevník môže oboznámiť s informáciami o krasových javoch lokality.