Nadačný fond Živá energia podporí nápady zamerané na energetickú efektívnosť

11.03.2010 06:28


V minulom roku podporila ZSE Energia, a.s., v spolupráci s Nadáciou Ekopolis prostredníctvomNadačného fondu Živá energia osem projektov v celkovej výške 56 771 eur.  V tomto roku plánuje opäť podporiť projekty prispievajúce k rozvoju energetickej efektívnosti, ako aj k osvete a vzdelávaniu v tejto oblasti. V roku 2010 Nadačný fond Živá energia poskytne do grantového kola finančnú podporu vo výške 63 000 €.


Uzávierka prijímania žiadostí je 30. apríla 2010.


Nadačný fond Živá energia je financovaný z predaja produktu Živá energia spoločnosti  ZSE Energia, a.s., ktorého predaj pre zákazníkov začne v nasledujúcich týždňoch. Z každej predanej MWh v produkte Živá Energia odvedie  ZSE Energia, a.s., do Nadačného fondu Živá energia pri Nadácii Ekopolis 3,30 eur.


Oprávnenými žiadateľmi na pridelenie prostriedkov z Nadačného fondu Živá energia sú mimovládne neziskové organizácie, mestá, obce, školy a iné vzdelávacie inštitúcie, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy dôchodcov, vedecko-výskumné pracoviská, centrá voľného času a komunitné centrá - v závislosti od jednotlivých oblastí podpory. Prostriedky Nadačného fondu Živá energia nemôžu byť použité na komerčné účely.


Aj v roku 2010 budú projekty vybrané v otvorenej verejnej súťaži. Základnou podmienkou poskytnutia podpory je verejnoprospešný charakter projektu. Fond podporí projekty celkovou sumou 63 000 eur, čo predstavuje 11% navýšenie v porovnaní s rokom 2009. Podporené projekty majú byť zrealizované do konca novembra 2011. 


Viac informácií nájdete: TU 

 

Formulár žiadosti a propozície pre rok 2010  nájdete v časti DOKUMENTY NA STIAHNUTIE.