Maďarsko-slovenská cezhraničná spolupráca

28.06.2011 18:44
4. výzva na predkladanie projektových žiadostí
 
 
Platnosť výzvy: od 23. júna 2011 - do 21. októbra 2011
 
Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasujú 4. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku .
 
Predmet 4. výzvy na predkladanie projektových žiadostí:
V rámci 4. výzvy je otvorených 13 oblastí podpory. Detailný rozpis podporovaných aktivít nájdete v kapitole 1.3 Príručky pre žiadateľa, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke programu www.husk-cbc.eu
 
Finančná čiastka 4. výzvy na predkladanie projektových žiadostí:
Projekty sú financované zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) spolu s národným spolufinancovaním Slovenskej republiky a Maďarskej republiky. Vo výzve je dostupných 49 855 581 EUR zo zdrojov ERDF.
 
Oprávnení žiadatelia:
Žiadosti o finančný príspevok v rámci Programu môžu predkladať subjekty z verejného sektora ako napríklad samosprávy, obce, neziskové organizácie, občianske združenia a pod. Presný okruh oprávnených žiadateľov nájdete v kapitole 2.2 Príručky pre žiadateľa. V rámci programu je kladený dôraz na cezhraničnú spoluprácu a cezhraničný dopad. Žiadosti o finančný príspevok musia byť pripravené a realizované spoločne oboma stranami, t.j. slovenskými a maďarskými projektovými partnermi.
 
Forma predkladania projektových žiadostí:
Žiadosti o finančný príspevok musia byť predložené v termíne do 21. októbra 2011 do 23:59 hod. prostredníctvom elektronického systému IMIS 2007-2013, ktorý je prístupný prostredníctvom webovej stránky programu. Potrebné originály dokumentov musia byť zaslané poštou do 23:59 hod. dňa 28. októbra 2011.
 
Podrobnejšie informácie nájdete TU
 
Zdroj: MPaRV SR