Informácie z tematického seminára LEADER

01.08.2009 04:14

Zástupcovia Verejno-súkromného partnerstva Muránska planina (VSP MP), členovia Rady VSP MP  - R.Hlaváčik a I.Pašmík a manažérka J.Čillíková sa zúčastnili dňa 7. júla  2009 na tematickom seminári k programu LEADER, ktorý organizovala Národná sieť rozvoja vidieka (NSRV) v penzióne ROJAS v Mýte pod Ďumbierom. Členom NSRV musia byť všetky schválené miestne akčné skupiny (MAS). Seminár organizovalo Regionálne pracovisko NSRV v Banskej Bystrici, ktoré koordinuje Ing. Arch. Peter Rusnák. Lektormi seminára boli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva SR – riaditeľ odboru rozvoja vidieka Ing. Ján Beňadik a pracovníčka odboru rozvoja vidieka MH SR  Mgr. Ingrid Kociánová, Ing. Arch. Peter Rusnák a manažérka NSRV Ing. Malvína Gondová s koordinátorom NSRV Ing. Branislavom Gerhátom.

        Na úvod odzneli gratulácie úspešným partnerstvám, ktoré dostali štatút MAS a úvodné predstavenie všetkých prítomných partnerstiev  - MASiek a tých, čo pripravujú svoje stratégie do II. výzvy. Na seminári odzneli zaujímavé informácie. Najprv Ing. Beňadik stručne prešiel princípy fungovania MASiek a programu LEADER, po ňom zhodnotila výsledky hodnotenia žiadostí podaných v I. výzve na opatrenia 4.1, 4.2. a 4.3. Programu rozvoja vidieka. Odzneli najčastejšie chyby, nedostatky v žiadostiach. Dôležitá bola informácia o II. výzve, ktorá by mala vyjsť v októbri 2009 a o usmernení k administrácii osi 4 Leader, ktoré by malo vyjsť v auguste 2009. Nové usmernenie zjednocuje niektoré postupy pri administrácii Leadra a odstraňuje zistené nedostatky a nepresnosti. Zavádza aj niektoré nové pravidlá , ako napr.:

-          nové postupy k verejnému obstarávaniu

-          na PPA musí MAS predkladať nielen vybraté projekty, ale všetky podané, t.j. aj tie neúspešné

-          upresňuje obsah stanov, vnútorných predpisov, odstránenie dvojitého členstva a pod.

-          administratívne kritériá (kritéria MAS) bude hodnotiť priamo PPA, nie externí hodnotitelia )

-          stanovený limit výdavkov v hotovosti

-          aktualizovaná príloha č. 6, kde budú všetky opatrenia Leadra, nebudú sa teda prelínať s príručkou pre žiadateľa

-          poslednú výzvu MAS bude musieť zverejniť do konca roku 2012

-          pred poskytnutím zálohovej platby na chod MAS musí MAS predložiť finančnú zábezpeku vo výške 110 % požadovanej platby.

           Práve proti finančnej zábezpeke sa zdvihla vlna nesúhlasných názorov, keďže občianske združenie nie je lukratívny partner voči banke a bude si to vyžadovať opäť pomoc samospráv, aby túto zábezpeku pokryli, či už finančnými zdrojmi alebo majetkom. Druhou možnosťou financovania chodu MAS je refundácia, na čo však MAS potrebuje počiatočné zdroje, a to do dobu úhrady prvej žiadosti o platbu, čo ako hovorí prax, trvá niekedy 6 až 12 mesiacov. Na seminári bolo však povedané, že tak hovorí Nariadenie Európskej komisie. Prezentácia Mgr. Kocianovej zo seminára by mala byť zverejnená na stránke www.nsrv.sk .

            Na záver sa rozprávalo o potrebe školení a výmene skúsenosti či už pre podporené MAS ako aj pre neúspešné a pripravujúce sa partnerstvá do II. výzvy. Otázkou do pléna bolo aj to, kto je kompetentný školiť manažérov MAS. V tom by mala pomôcť práve NSRV a mala by presvedčiť zástupcov MAS, že oni sú práve tí, ktorí sú najlepší a najvhodnejší na školenie. Podporené MASky sú teda pred ďalšou etapou ich činnosti, a to sprostredkovať implementáciu programu Leader na ich území. V tomto čase však čakajú na usmernenie a čakajú na podpis zmluvy. Nám ostatným nezostáva nič iné, než sa pripraviť znovu na II. výzvu na predkladanie žiadostí a absolvovať takmer tú istú tortúru ako pri predkladaní žiadosti v decembri 2008 a zapojiť sa do ešte tvrdšej súťaže.

 

                                                                                             

 

Mgr. Róbert Hlaváčik

                                                                                              člen rady VSP MP