Informácia o úplnej uzávierke cesty Sedlo Zbojská - Tisovec

10.12.2013 04:30

 

Na základe rozhodnutia OÚ B. Bystrrica Odbor CD a PK, bola z úsekou stavby vylúčená doprava nad 3,5t mimo autobusovej dopravy a boli zastavené práce na SO 263. Na kontrolnom dni 4.12.2013 bola dohodnutá úplná uzávierka cesty 1/72 v km 44,900 45,750 pasportu cesty, ktorá je nutná z dôvodu zabezpečenia bepečnosti dopravy a aby nedošlo k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky padaním skál a nepredvídaným zosuvom skalného masívu. Vylúčenie verejnej dopravy zo stavby je taktiež nutné z dôvodu bezpečného pokračovania prác na SO 263.

Úplná uzávierka bola dohodnutá za nasledovných podmienok:
-obchádzková trasa bude v smere Tisovec - Červená skala- Brezno a späť po cesteII/531 a I/66, podľa dopravného značenia vypracovaného projektom a odsúhlaseného OR PZ ODI Brezno a R. Sobota
-termín úplnej uzávierky bude maximálne tri mesiace (predpoklad od 9.1.2014 - 8.4.2014)
-preprava osôb bude zabezpečená v úseku uzávierky po železnici Železničnou spoločnosťou Slovensko na základe odsúhlaseného grafikonu, ktorý nahradzuje autobusovú dopravu
-autobusová doprava- diaľkové linky, ktorých zoznam predloží zhotoviteľ, budú premávať po obchádzkovej trase na základe rozhodnutia OÚ B. Bystrica Odbor CD a PK
-na základe predložených zoznamov podnikateľských subjektov podnikajúcich v oblasti stavby bude týmto subjektom povolený prejazd cez stavbu v dobe od 5.30 do 8.00 a od. 16.00 do 20.00 podľa pokynov zodpovedných pacovníkov zhotoviteľa a na základe výnimky zo zákazu vjazdu, ktorú si podnikateľské subjekty na jednotlivé nákladné autá zabezpečia na KR PZ KDI
-zhotoviteľ k žiadosti o úplnú uzávierku predloží súhlasné stanoviská kompetentných orgánov a organizácií vrátane záchranného systému, podrobný harmonogram stavebných prác a technologický postup

Miestni podnikateľia, ktorí nevyhnutne pre svoje podnikanie potrebujú denne prechádzať uvedenou trasou z dôvodu prepravy svojich výrobkov alebo dovozu materiálu pre svoju výrobu, môžu požiadať povolenie na výnimku. Prejazd v uvedenách časových intervaloch bude povolený len konkrétnym autám, ktoré budú mať výnimku povolenie KR PZ KDI krajským riaditeľstvom policajného zboru, krajským dopravným inšpektorátom. Poplatok za udelenie vínimky je 20€ na auto.