Grantové kolo - Res Publica 2010

12.04.2010 14:54

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje grantový program na podporu advokačných aktivít mimovládnych organizácií zameraných na presadzovanie a obhajovanie záujmov znevýhodnených skupín a ich začleňovanie do spoločnosti, zvyšovanie povedomia verejnosti o práve na rovnosť a nediskrimináciu a boj proti neznášanlivosti a netolerancii.

V rámci programu budú prioritne podporené aktivity, ktorých cieľom je občianska participácia na správe vecí verejných, monitorovanie a vyhodnocovanie verejných politík vrátane Dekády rómskej inklúzie 2005-2015 a občianske vzdelávanie. 

Maximálna výška grantu:      13 000 Eur

Vlastné zdroje organizácie:     10% z celkových nákladov na projekt

Minimálna doba trvania projektu:   1 rok

Uzávierka: 14.5. 2010 

Žiadateľmi môžu byť mimovládne neziskové organizácie registrované v Slovenskej republike podľa platných právnych predpisov

V rámci grantového kola môže organizácia podať len jeden projekt.

Kritériá výberu projektov:

  • užitočnosť a dôležitosť projektu z hľadiska problému, regiónu, cieľovej skupiny  a pod.,
  • využitie nových riešení a prístupov,
  • realizovateľnosť projektu – praktickosť, adekvátnosť časového a finančného plánu,
  • doterajšie skúsenosti organizácie v danej problematike, ich relevantnosť k cieľom projektu, dôveryhodnosť organizácie,
  • spolupráca s inými partnermi a ich participácia na projekte (štátna správa, samospráva, školy, MNO, miestne komunity a pod.),
  • udržateľnosť projektov.

Posudzovanie projektov

O udelení podpory rozhoduje Správna rada (SR)  NOS – OSF v spolupráci s Expertnou komisiou (EK) Programu Res Publica. Organizácia dostane vyrozumenie do dvoch týždňov od finálneho rozhodnutia Správnej rady. Všetky informácie budú priebežne k dispozícii na www.osf.sk.

Konzultácie projektov poskytnú programové manažérky. Kontaktovať členov EK a SR v súvislosti s grantovým kolom nie je dovolené. Projekt, ktorého žiadateľ kontaktoval niektorého z  členov EK alebo SR v súvislosti s predkladaným projektom, bude automaticky vylúčený.

Tu si môžete stiahnuť pokyny k vypracovaniu projektužiadosť o grant a formular na vypracovanie projektu. Každá žiadosť musí obsahovať dva predpísané formuláre (žiadosť a projektˇa povinné prílohy. 

Kompletné projekty musia byť doručené do Nadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave najneskôr do 16:00 h 14. mája 2010.

Programové manažérky:

Valentina Petrus: valentina@osf.sk

Viktória Mlynárčiková: viktoria@osf.sk

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Baštová 5, 811 03 Bratislava

 

Tel. 02-54414730, 54416913