FSR - Úprava príručky pre prijímateľa

25.02.2011 05:10


 

FSR upozorňuje prijímateľov na opravu chyby v písaní v texte Príručky pre prijímateľa. Na strane 41 bola uvedená nesprávna informácia k vypĺňaniu zoznamu deklarovaných výdavkov. Opravený text je v príručke uvedený červeným písmom.

Rovnako bola upravená aj príloha A 4.1 Špecifiká výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI - FSR – 2009/2.1/09, kde bola nesprávne uvedená výška nepriamych výdavkov. Správna výška nepriamych výdavkov je maximálne 20% z celkových priamych oprávnených výdavkov projektu v súlade s výzvou." Za chybu sa prijímateľom ospravedlňujeme.


Zdroj: FSR