Cena SR za krajinu 2010

20.05.2010 13:05

Slovenská republika ako signatár Európskeho dohovoru o krajine v súlade s článkom 11. tohto dohovoru, o Cene Rady Európy za krajinu a na základe uznesenia Výboru ministrov z 20.februára 2008, ktorá prijala základný rámec podmienok a kritérií súťaže vyhlasuje1.ročník národnej súťaže o Cenu Slovenskej republiky za krajinu.

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným ocenením.

Cieľom udeľovania Ceny je oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. Cena je motivačným nástrojom pre kontinuálnu podporu starostlivosti o všetky typy krajiny a ocenením príkladných snáh o dosiahnutie napĺňania spoločných cieľov v procese implementácie Európskeho dohovoru o krajine.

Cena Slovenskej republiky za krajinu je národná súťaž, udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Prvým ročníkom súťaže na národnej úrovni je rok 2010. V nepárnom roku (2011) bude víťaz národnej ceny kandidovať na „Cenu Rady Európy za krajinu“.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo životného prostredia SR. Organizáciu zabezpečuje Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu - Slovenská agentúra životného prostredia.

Súťaž je výborná príležitosť pre kandidátov predstaviť ich najlepšie projekty v oblasti ochrany, manažmentu a plánovania krajiny na Slovensku a následnej možnosti prezentovať sa na medzinárodnej úrovni. Prezentované projekty sa môžu stať inšpiráciou a príkladom v starostlivosti o krajinu a životné prostredie. 

Oprávnení kandidáti:

·         miestne samosprávy,

·         regionálne samosprávy,

·         združenia miestnych a regionálnych samospráv,

·         cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv

·         mimovládne organizácie

 

Potrebné informácie o Cene, ako aj informácie o kritériách nájdete v propagačnom materiáli Cena Slovenskej republiky za krajinu“.