Aktualizacia priebeznej vyzvy OPV-2011/3.1/03-SORO

22.11.2011 05:30

 

Aktualizacia priebeznej vyzvy OPV-2011/3.1/03-SORO na predkladanie ziadosti o nenavratny financny prispevok, ktora sa tyka vyhlasenia 2. kola tejto vyzvy, s nazvom PODPORA PRISTUPU PRISLUSNIKOV MARGINALIZOVANYCH ROMSKYCH KOMUNIT K VZDELAVANIU VRATANE ICH DALSIEHO VZDELAVANIA

 

Dna 21. 11. 2011 Agentura Ministerstva skolstva, vedy, vyskumu a sportu SR pre strukturalne fondy EU aktualizovala priebeznu vyzvu OPV-2011/3.1/03-SORO. Aktualizacia vyzvy sa tyka vyhlasenia 2. kola tejto vyzvy na predkladanie ziadosti o nenavratny financny prispevok (NFP) v ramci opatrenia 3.1 Zvysovanie vzdelanostnej urovne prislusnikov marginalizovanych romskych komunit. Vyzva nadvazuje na Pilotnu vyzvu na predkladanie Ziadosti o poskytnutie podpory Lokalnej strategie komplexneho pristupu (LSKxP) vyhlasenu Uradom splnomocnenca vlady SR pre romske komunity dna 16. 9. 2009. Dolezitou podmienkou vyzvy je, ze ziadatelovi uz bola schvalena Ziadost o poskytnutie podpory LSKxP alebo uz vystupoval ako partner v ramci Pilotnej vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie podpory LSKxP.

Financna ciastka vyclenena na vyzvu predstavuje 17 milionov eur.

Ziadatelia o NFP sa mozu uchadzat minimalne o 100 000 eur a maximalne o 500 000 eur na jeden projekt.

 

Datum uzavierky 2. kola prijimania ziadosti o NFP je 20. 01. 2012.

 

Vsetky informacie k aktualnej vyzve na predkladanie ziadosti o NFP vratane opravnenych ziadatelov, cielovych skupin, opravnenych aktivit, vydavkov a pod. najdete na internetovej stranke ASFEU www.asfeu.sk v casti Operacny program Vzdelavanie/Aktualne vyzvy.

 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Hanulova 5/B

841 01 Bratislava