Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlasuje 

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie:

 

PRV 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
 

Dížka trvania výzvy: 03.06.2019 - 30.09.2019

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Oprávnení žiadatelia: 

  • Obce a mestá v území MAS

  • Združenia obcí s právnou subjektivitou v území MAS

Intenzita pomoci:  

  • 100%

Výška príspevku: 

  • 5 000 - 80 000 €

Objem základnej alokácie:  

  • 255 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

  • Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);

  • zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.