Opatrenie IROP 5.1.1

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

 

Oprávnení žiadatelia: 

  • Samostatne zárobkovo činné osoby

  • Mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov

Intenzita pomoci:  

  • 95%

Výška príspevku: 

  • 5 000 - 90 000 €

Predpokladaný termín výzvy:  

  • máj / 2019

Objem základnej alokácie: 

  • 530 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev:

  • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných miest

  • nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb

  • podpora marketingových aktivít podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností