Výkonné orgány

 

1.      Výkonné orgány zabezpečujú chod Partnerstva MP-ČH a plnenie uznesení, úloh a rozhodnutí Valného zhromaždenia, Rady a štatutárov.

2.      Za svoju činnosť sa zodpovedajú Rade a Valnému zhromaždeniu.

3.      Manažérsky tím

a)      menuje ho Rada Partnerstva MP-ČH podľa potreby,

b)     zabezpečuje manažment a realizáciu rozvojovej stratégie podľa implementačných pravidiel, 

c)     zabezpečuje finančný manažment a účtovníctvo Partnerstva MP-ČH, 

d)     pomáha pri manažovaní projektov členov Partnerstva MP-ČH a realizátorov rozvojovej

        stratégie,  

e)     spolupracuje s Radou Partnerstva MP-ČH a ostatnými orgánmi.  

4.      Výberová komisia

a)     zriaďuje a menuje ju Rada Partnerstva MP-ČH podľa potreby,

b)     hodnotí a navrhuje Rade Partnerstva MP-ČH projekty na realizáciu rozvojovej stratégie

        v zmysle stratégie a implementačných pravidiel,

c)     dohliada na konflikt záujmov a transparentnosť pri výbere projektov,

d)     pri svojej činnosti sa riadi schváleným štatútom, rokovacím poriadkom a ďalšími

        usmerneniami  pre hodnotenie a výber projektov.

5.      Monitorovací výbor

a)     je menovaný Radou Partnerstva MP-ČH na dobu 4 roky,

b)     riadi sa vypracovanými schválenými usmerneniami pre monitorovanie a hodnotenie,

c)     v stanovených termínoch predkladá monitorovacie a hodnotiace správy Rade Partnerstva

        MP-ČH.

6.      Pracovné skupiny 

a)     vytvára ich Rada Partnerstva MP-ČH podľa potrieb pre rôzne oblasti činnosti Partnerstva

        MP-ČH,

b)     tvoria sa z členov Partnerstva MP-ČH, prípadne prizvaných expertov,

c)     sú poradným orgánom a pripravujú návrhy pre Radu Partnerstva MP-ČH,

d)     podieľajú sa na zabezpečovaní spolufinancovania činnosti Partnerstva MP-ČH v súlade

        so stanovami a rozvojovou stratégiou.