Valné zhromaždenie

 

1.      Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia a je najvyšším orgánom Partnerstva MP-ČH.

2.      Valné zhromaždenie zvoláva Rada Partnerstva MP-ČH podľa potreby, najmenej však raz ročne.

3.      Valné zhromaždenie vykonáva v rámci svojich kompetencií nasledovné činnosti:

a)      schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

b)      schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

c)      schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

d)      volí a odvoláva členov Rady Partnerstva MP-ČH a Revíznu komisiu,

e)      schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizácie,

f)       rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,

g)      rozhoduje o výške ročného členského príspevku prípadne mimoriadnom členskom príspevku,

h)      schvaľuje etický kódex Partnerstva MP-ČH, ak ho má Partnerstvo MP-ČH spracovaný,

i)        rozhoduje o vylúčení člena v prípade hrubého porušenia stanov,

j)        iné v súlade so stratégiou CLLD.

4.      Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním členov. Žiadna záujmová skupina v zmysle bodu 4., článku I. týchto stanov nesmie mať viac ako 49 % hlasovacích práv. Váha hlasu jednotlivých členov - zástupcov záujmových skupín je určovaná nasledovne:

a)      v prípade, ak žiadna zo záujmových skupín nemá zastúpenie počtu členov viac ako 49% z celkovej členskej základne platí, že výška váhy hlasu každého člena = 1,

b)      v prípade ak počet členov niektorej zo záujmových skupín presiahne podiel viac ako 49% z celkového počtu členov členskej základne, potom váhy hlasov sa prepočítajú tak, aby skupine s najvyšším počtom členov bolo pridelených celkovo 49% hlasovacích práv a 51% sa rozdelí pomerne podľa počtu členov medzi ostatné dve skupiny tak, aby žiadna skupina nemala viac ako 49% hlasovacích práv. Váha hlasu člena sa vypočíta ako podiel pridelenej výšky hlasovacích práv pre záujmovú skupinu a počtu členov záujmovej skupiny,

c)      výška váhy hlasu sa eviduje v aktuálnom Zozname členov (Personálnej matici).

5.      Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú prítomní členovia Partnerstva, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov Partnerstva; t.j. viac ako 50 % všetkých hlasov (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám).

6.      Valné zhromaždenie rozhoduje vždy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám) okrem prípadu uvedeného v bode 7 tohto článku.

7.      O zlúčení, prípadne zániku Partnerstva MP-ČH a spôsobe likvidácii majetku rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov.

8.      Mimoriadne Valné zhromaždenie môže byť zvolané na základe podnetu minimálne 30% členov Partnerstva MP-ČH, alebo na základe podnetu minimálne 50% členov Rady Partnerstva MP-ČH.