Štatutári

 

Predseda - Mgr. Irena Milecová

 email: irena.milecova@centrum.sk   tel: 0918 118 034

 

Podpredseda - Mgr. Róbert Hlaváčik

email: prednosta@ciernybalog.sk  tel: 0908 479 723

PREDSEDA

Predseda Partnerstva MP-ČH:

a)      je volený Radou Partnerstva MP-ČH spomedzi jej členov na dobu 4 roky,

b)      je  štatutárom a najvyšším reprezentantom a zástupcom Partnerstva MP-ČH navonok,

c)      zvoláva a riadi zasadnutia Rady Partnerstva MP-ČH,

d)      podrobnosti jeho pôsobenia upravuje Organizačný poriadok Partnerstva MP-ČH.

PODPREDSEDA

 

Podpredseda Partnerstva MP-ČH:

a)      je volený z členov Rady Partnerstva MP-ČH na dobu 4 roky,

b)      je  štatutárom, reprezentantom a zástupcom Partnerstva MP-ČH navonok,

c)      zastupuje predsedu a koná v mene Partnerstva iba v čase jeho neprítomnosti alebo na základe jeho poverenia,

d)      podrobnosti jeho pôsobenia upravuje Organizačný poriadok Partnerstva MP-ČH.