Revízna komisia

 

 

1.      Revízna komisia je kontrolným orgánom Partnerstva MP-ČH.

2.      Volí ju Valné zhromaždenie na dobu 4 rokov.

3.      Revízna komisia:

a)      má 3 členov, pričom minimálne 1 člen je zástupcom ZSVS a minimálne 1 člen je zástupcom ZSPS, alebo ZSOS, nakoľko Revízna komisia nemá rozhodovacie právomoci, nemusí spĺňať podmienku podľa Článku I, ods. 5 týchto stanov, každý člen Revíznej komisie má 1 hlas.

b)      zo svojich členov si volí predsedu,

c)      za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,

d)      kontroluje:

¨       dodržiavanie stanov, vnútorných vykonávacích predpisov,

¨       plnenie všetkých uznesení a nariadení Valného zhromaždenia a Rady,

¨       hospodárenie Partnerstva MP-ČH,

e)      upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

f)       prerokováva a rieši sťažnosti členov,

g)      o hospodárení a o svojej činnosti vyhotovuje správu a predkladá ju Valnému zhromaždeniu,

h)      mandát člena Revíznej komisie zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Valným zhromaždením.

4.      Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia, okrem členstva v najvyššom orgáne.

 

Zoznam členov Revíznej komisie

1. PhDr. Ľubomíra Pančíková, Obec Čierny Balog

2. Katreniak Jozef, Obec Lom nad Rimavicou