Zoznam členov Rady 

 

1. Buchta Róbert, TO KOS Rimavská dolina Tisovec (občiansky sektor)  

    email: buchtar@centrum.sk    tel: 0903 845 940

2. Galko Ondrej, Rogalko Michalová (podnikateľský sektor)

    email: ondrogalko@gmail.com  tel: 0903 497 839

3. Heretová Michaela, OZ Vydra (občiansky sektor) 

   email: vydra@vydra.sk  tel: 0901 764 766

4. Hlaváčik Róbert, Obec Čierny Balog (verejný sektor)

    email: prednosta@ciernybalog.sk  tel: 0908 479 723

5. Milecová Irena, Mesto Tisovec (verejný sektor)  - predsedníčka partnerstva

    email: irena.milecova@centrum.sk   tel: 0918 118 034

6. Nosko Marek, Obec Muránska Dlhá Lúka (verejný sektor)

   email: starosta@muranskadlhaluka.sk  tel: 0905 425 349

7. Pindiaková Katarína, Polhora kultúrne a telovýchovné združenie (občiansky sektor) 

    email: pindiakova@gmail.com  tel: 0907 384 768

8. Tisovčíková Terézia, Obec Michalová (verejný sektor)

    email: tisovcikova@gmail.com  tel: 0903 561 808

9. Vetráková Beata, OZ T4 (občiansky sektor) 

    email: vetrakovabea@centrum.sk  tel: 

 

Rada Partnerstva

1. Medzi zasadnutiami valného zhromaždenia organizuje, koordinuje a riadi činnosť združenia Rada Partnerstva MP-ČH (ďalej len Rada).

2. Rada Partnerstva MP-ČH zároveň vykonáva funkciu výkonného orgánu miestnej akčnej skupiny  a štatutári Partnerstva MP-ČH sú poverení vystupovať v mene         miestnej akčnej skupiny. 

3. Rada Partnerstva MP-ČH:

a)      má najmenej 9 členov, pričom počet členov Rady musí byť nepárny a o počte členov Rady rozhoduje Valné zhromaždenie,

b)      je volená Valným zhromaždením tak, aby žiadna záujmová skupina nemala podiel zastúpenia viac ako 49 % členov Rady, pričom musí byť v Rade zastúpená každá záujmová skupina,

c)      je volená na dobu štyroch rokov,

d)      mandát člena Rady zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Valným zhromaždením,

e)      za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,

f)       zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania;

g)      schádza sa podľa potreby, najmenej však 3 x ročne,

h)      je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov Rady,

i)        rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, každý člen Rady má 1 hlas,

j)        zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu Rady Partnerstva MP-ČH,

k)      rozhoduje o prijatí nových členov,

l)        vyberá a menuje do funkcie manažéra Partnerstva resp. MAS a likvidátora,

m)    spravuje majetok a finančné prostriedky Partnerstva MP-ČH,

n)      na realizáciu úloh združenia zriaďuje kanceláriu Partnerstva MP-ČH (resp. kanceláriu MAS).

o)      zodpovedá za vypracovanie stratégie CLLD a uchádza sa o jej finančnú podporu

p)      podieľa sa na riadení a koordinácii práce Kancelárie Partnerstva MP-ČH,

q)      zodpovedá za zabezpečenie spolufinancovania činnosti Partnerstva MP-ČH,

r)       riadi sa etickým kódexom, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie,

s)       riadi sa schváleným rokovacím poriadkom,

t)        schvaľuje interné vykonávacie predpisy a smernice,

u)      zriaďuje pracovné skupiny podľa potreby,

v)      vedie evidenciu členov v Zozname členov (Personálnej matici), vrátane zaradenia členov do záujmových skupín a priradenia výšky hlasu každému členovi.

2.      Rada Partnerstva MP-ČH v prípade získania finančnej podpory na realizáciu stratégie CLLD a získania štatútu MAS:

a)      zodpovedá za implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,

b)      zriaďuje výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor MAS,

c)      volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút,

d)      vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru MAS a schvaľuje jeho štatút,

e)      menuje manažéra MAS,

f)       vedie zoznam hodnotiteľov,

g)      zriaďuje kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov, manažovanie činnosti MAS a realizáciu úloh Partnerstva,

h)      dozerá spolu s monitorovacím výborom na realizáciu podporených projektov,

i)        schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

j)        schvaľuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, jej zmeny a prípadné zrušenie,

k)      realizuje iné náležitosti stanovené v stratégii CLLD.