Rada Partnerstva

 

 1. Medzi zasadnutiami valného zhromaždenia organizuje, koordinuje a riadi činnosť združenia Rada Partnerstva MP-ČH (ďalej len Rada)

 2. Rada zároveň vykonáva funkciu výkonného orgánu miestnej akčnej skupiny a štatutári Partnerstva MP-ČH sú poverení vystupovať v mene 

 3. Rada Partnerstva MP-ČH:

 • má najmenej 9 členov, pričom počet členov musí byť nepárny a o počte členov rozhoduje Valné zhromaždenie,

 • je volená Valným zhromaždením tak, aby žiadna záujmová skupina nemala podiel zastúpenia viac ako 49 % členov Rady, pričom v nej musí byť  zastúpená každá záujmová skupina,

 • je volená na dobu štyroch rokov,

 • mandát člena Rady zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Valným zhromaždením,

 • za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,

 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania;

 • schádza sa podľa potreby, najmenej však 3 x ročne,

 • je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov,

 • rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, každý člen má 1 hlas,

 • zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu Rady,

 • rozhoduje o prijatí nových členov,

 • vyberá a menuje do funkcie manažéra Partnerstva resp. MAS a likvidátora,

 • spravuje majetok a finančné prostriedky Partnerstva MP-ČH,

 • na realizáciu úloh združenia zriaďuje kanceláriu Partnerstva MP-ČH (resp. kanceláriu MAS).

 • zodpovedá za vypracovanie stratégie CLLD a uchádza sa o jej finančnú podporu

 • podieľa sa na riadení a koordinácii práce Kancelárie Partnerstva MP-ČH,

 • zodpovedá za zabezpečenie spolufinancovania činnosti Partnerstva MP-ČH,

 • riadi sa etickým kódexom, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie,

 • riadi sa schváleným rokovacím poriadkom,

 • schvaľuje interné vykonávacie predpisy a smernice,

 • zriaďuje pracovné skupiny podľa potreby,

 • vedie evidenciu členov v Zozname členov (Personálnej matici), vrátane zaradenia členov do záujmových skupín a priradenia výšky hlasu každému  členovi.

 1. Rada v prípade získania finančnej podpory na realizáciu stratégie CLLD a získania štatútu MAS:

 • zodpovedá za implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,

 • zriaďuje výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor MA

 • volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút,

 • vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru MAS a schvaľuje jeho štatút,

 • menuje manažéra MAS,

 • vedie zoznam hodnotiteľov

 • zriaďuje kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov, manažovanie činnosti MAS a realizáciu úloh Partnerstva,

 • dozerá spolu s monitorovacím výborom na realizáciu podporených projektov,

 • schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,

 • schvaľuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, jej zmeny a prípadné zrušenie,

 • realizuje iné náležitosti stanovené v stratégii CLLD.

 

Zoznam členov Rady 

 

1. Buchta Róbert, TO KOS Rimavská dolina, Tisovec (občiansky sektor)  

     e-mail: buchtar@centrum.sk  

2. Galko Ondrej, Rogalko, Michalová (podnikateľský sektor)

      e-mail: ondrogalko@gmail.com

3. Heretová Michaela, OZ Vydra, Čierny Balog (občiansky sektor) 

      e-mail: vydra@vydra.sk

4. Hlaváčik Róbert, Obec Čierny Balog (verejný sektor)

      e-mail: prednosta@ciernybalog.sk

5.  Milecová Irena, Mesto Tisovec (verejný sektor)  - predsedníčka partnerstva

      e-mail: irena.milecova@centrum.sk  

6.  Nosko Marek, Obec Muránska Dlhá Lúka (verejný sektor)

      e-mail: starosta@muranskadlhaluka.sk

7.  Pindiaková Katarína, Polhora kultúrne a telovýchovné združenie (občiansky sektor) 

      e-mail: pindiakova@gmail.com

8. Tisovčíková Terézia, Obec Michalová (verejný sektor)

      e-mail: tisovcikova@gmail.com

9. Vetráková Beata, OZ T4, Tisovec (občiansky sektor) 

     e-mail: vetrakovabea@centrum.sk