Hodnotiaca komisia


zriaďuje sa podľa potreby pre účely Grantového programu Partnerstva MPČH