Orgány Partnerstva

 

Valné zhromaždenie

Rada Partnerstva MP-ČH

Štatutári Partnerstva MP-ČH

Revízna komisia Partnerstva MP-ČH

Výkonné orgány Partnerstva MP-ČH

 

Prijatím funkcie v ktoromkoľvek orgáne Partnerstva MP-ČH sa člen zaväzuje k iniciatíve a dobrovoľníckej aktivite;  nesplnením tohto záväzku sa pôsobenie člena v orgáne končí:

  • automaticky v prípade minimálne dvoch neospravedlnených absencií,

  • v ostatných prípadoch pasivity – uznesením Rady Partnerstva MP-ČH, respektíve uznesením Revíznej komisie pre členov Revíznej komisie.