Orgány Partnerstva

 

1.      Orgánmi Partnerstva MP-ČH sú :

a)    Valné zhromaždenie

b)    Rada Partnerstva MP-ČH

c)    Štatutári Partnerstva MP-ČH

¨       Predseda

¨       Podpredseda

d)   Revízna komisia Partnerstva MP-ČH

e)   Výkonné orgány Partnerstva MP-ČH

2.      Prijatím funkcie v ktoromkoľvek orgáne Partnerstva MP-ČH sa člen zaväzuje k iniciatíve a dobrovoľníckej aktivite;  

nesplnením tohto záväzku sa pôsobenie člena v orgáne končí:

a)     automaticky v prípade minimálne dvoch neospravedlnených absencií,

b)    v ostatných prípadoch pasivity – uznesením Rady Partnerstva MP-ČH, respektíve uznesením Revíznej komisie pre členov Revíznej komisie.