Zelený vzdelávací fond

26.10.2017 08:03

 

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje, že v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu je možné od 20. 10. 2017 podávať žiadosti o podporu projektových zámerov.

Témy pre Oznámenie o podpore projektových zámerov č. 1/2017
Podpora nízkouhlíkovej mobility a opatrení na znižovanie emisií (alternatívne spôsoby dopravy, podporné aktivity na využívanie MHD, bicyklov, budovanie dopravných ihrísk, cyklotrás, zdieľanie bicyklov, atď.).
Príležitosti prechodu na obehové hospodárstvo (racionálne a efektívne využívanie zdrojov, životný cyklus produktov, udržateľná spotreba, triedený zber odpadov, odstraňovanie malých nelegálnych skládok odpadu, predchádzanie vzniku odpadov, – 5R „refuse – reduce – reuse – recycle – rot“, alternatívne prírodné stavebné materiály, atď.).
Rozvoj zelenej infraštruktúry s cieľom zlepšiť kvalitu života (zvýšenie podielu zelených plôch v okolí školských a neškolských zariadení – napr. inštalácia mobilnej zelene; inštalácia ukážok zelených striech a zelených stien; podpora problematiky zdravých budov, dažďové záhrady, záhony a záhrady, vegetačné koreňové čistiarne odpadových vôd, revitalizácia vodných tokov v intraviláne, modernizácia zelených parkov, výsadba stromových alejí, revitalizácie brehových porastov v intravilánoch obcí miest, atď.).
Ekoinovácie (inovačné výrobky, technika, služby a procesy, ktoré sú zamerané na predchádzanie negatívnym environmentálnym vplyvom alebo ich obmedzovanie, posilňujú odolnosť voči environmentálnym tlakom, zefektívňujú existujúce technologické procesy, služby a produkty tak, aby dochádzalo k pozitívnym zmenám na životnom prostredí smerom k trvalo udržateľnému rozvoju).

Podporované aktivity pre Oznámenie o podpore projektových zámerov č. 1/2017:
- environmentálna výchova (výchovné programy, praktická environmentálna výchova v teréne, hry, súťaže, interaktívne aktivity, koncerty, ekocentrá)
- environmentálne vzdelávanie (výučbové programy, praktické environmentálne vzdelávanie v teréne, prednášky, konferencie, semináre, tréningy, prezentačné dni, tvorivé dielne, interaktívne aktivity, besedy, festivaly, publikačné aktivity, ekoučebne, didaktické pomôcky na environmentálne vzdelávacie aktivity)
- environmentálna osveta (odborné prednášky, konferencie, semináre, prezentačné dni, tvorivé dielne, interaktívne aktivity, besedy, festivaly, výstavy)

Oprávnení žiadatelia
- občianske združenia,
- záujmové združenia právnických osôb,
- nadácie,
- neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním

Maximálna výška finančnej podpory, o ktorú môžu oprávnení žiadatelia v rámci Oznámenia o podpore č. 1/2017 žiadať, je stanovená nasledovne:
projektové zámery s regionálnym rozsahom: 5.000 €
projektové zámery s celoslovenským rozsahom: 10.000 €

Podmienkou získania finančnej podpory je spolufinancovanie príjemcu podpory a to vo výške 5%  požadovanej sumy.

Uzávierka prijímania žiadostí o podporu zo ZVF – 1. december 2017.

Bližšie info: http://www.zelenyvzdelavacifond.sk/