Výzva na obsadenie pracovných pozícií

12.12.2017 09:16

 

Do nášho malého tímu pre manažment kancelárie miestnej akčnej skupiny a manažment implementácie „Stratégie CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných pracovníkov. Pracovné pozície sú súčasťou projektu financované-ho zo zdrojov programu CLLD/LEADER pre podporu rozvoja územia Muránska planina – Čierny Hron.

 

 

A./ Odborný asistent I.

 

Názov pozície:            Odborný asistent pre stratégiu CLLD

Rozsah práce:             polovičný pracovný úväzok, pružný pracovný čas

Hrubá mzda:               550,- € mesačne

Miesto plnenia:           Slovensko / Tisovec

Termín:                       1.2.2018 - 30.10.2019 s možnosťou postupného predĺženia až 30.06.2023

Nástup:                       od 1.2.2018

Pracovný pomer:        pracovná zmluva

 

Popis pozície

vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD zabezpečuje:

 • súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPR), a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP),
 • príjem ŽoPR a ŽoNFP,
 • výkon formálnej kontroly prijatých  ŽoPR a ŽoNFP,
 • príjem vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi/prijímateľmi,
 • výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu užívateľa/prijímateľa,
 • sledovanie  a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa/prijímateľa,
 • úhradu finančného príspevku užívateľovi,
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi a ostatným pracovníkom kancelárie pri plnení ich úloh.

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky alebo ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky,
 • skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z EŠIF,
 • skúsenosti v oblasti finančného manažmentu  a kontroly,
 • znalosť územia Muránska planina – Čierny Hron,
 • znalosť programu CLLD a prístupu LEADER,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti a flexibilita,
 • zručnosti v používaní IKT,
 • bezúhonnosť (pri podpise zmluvy sa vyžaduje výpis z registra trestov),
 • znalosť cudzích jazykov je výhodou,
 • vodičský preukaz typu B je výhodou.
 
 
 

B./ Odborný asistent II.

 

Názov pozície:            Odborný asistent pre chod miestnej akčnej skupiny (MAS)

Rozsah práce:             polovičný pracovný úväzok, pružný pracovný čas

Hrubá mzda:               550,- € mesačne

Miesto plnenia:           Slovensko / Tisovec

Termín:                       1.2.2018 - 30.10.2019 s možnosťou postupného predĺženia až 30.06.2023

Nástup:                       od 1.2.2018

Pracovný pomer:        pracovná zmluva

 

Popis pozície

vo vzťahu k realizácii stratégie CLLD zabezpečuje:

 • vypracovanie žiadostí o platbu na riadiace orgány (PRV, IROP),
 • účtovanie o účtovných prípadoch súvisiacich s chodom MAS a poskytovaním príspevkov užívateľom,
 • vedenie účtovníctva,
 • vedenie agendy personalistiky a miezd,
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi a ostatným pracovníkom kancelárie pri plnení ich úloh.

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky alebo ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky,
 • znalosť podvojného účtovníctva,
 • znalosť vedenia personálnej agendy a miezd,
 • skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z EŠIF,
 • znalosť programu CLLD a prístupu LEADER,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • zručnosti v používaní IKT a zručnosť v práci s účtovným a mzdovým softvérom,
 • bezúhonnosť (pri podpise zmluvy sa vyžaduje výpis z registra trestov).

 

 

 

C./ Administratívny pracovník

 

Názov pozície:            Administratívny pracovník

Rozsah práce:             plný pracovný úväzok, pružný pracovný čas

Hrubá mzda:               800,- € mesačne

Miesto plnenia:           Slovensko / Tisovec

Termín:                       1.2.2018 - 30.10.2019 s možnosťou postupného predĺženia až 30.06.2023

Nástup:                       od 1.2.2018

Pracovný pomer:        pracovná zmluva

 

Popis pozície

Pre kanceláriu miestnej akčnej skupiny (MAS) a realizáciu CLLD stratégie zabezpečuje:

 • informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu kancelárie MAS (napr. organizačné zastrešenie zasadnutí orgánov MAS),
 • vybavovanie korešpondencie a písomnosti podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad organizácie,
 • spracovanie, triedenie a zápis údajov podľa pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad organizácie,
 • vedenie evidencie, záznamov, protokolov, prehľadov a iných informácií organizačného útvaru,
 • komplexné zabezpečenie registratúry (najmä archivácia projektový zložiek užívateľov),
 • plnenie ďalších úloh na základe pokynu nadriadených.

 

Požiadavky:

 • ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou,  prax sa nevyžaduje,
 • znalosť programu CLLD a prístupu LEADER,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • pokročilé zručnosti v používaní IKT,
 • ochota učiť sa novým veciam a flexibilita,
 • schopnosť tímovej práce a organizačné schopnosti,
 • bezúhonnosť (pri podpise zmluvy sa vyžaduje výpis z registra trestov),
 • skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z EŠIF je výhodou,
 • ovládanie strojopisu je výhodou,
 • vodičský preukaz typu B je výhodou.

 

---------------------------------------------------------

 

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu nám pošlite:

 • motivačný list, 
 • svoj profesionálny životopis (CV), 
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha)
 • kópie dokladov o najvyššom ukončenom vzdelaní, 
 • prípadne ďalšie doklady o odbornosti 

na emailovú adresu partnerstvompch@gmail.com najneskôr do 18.12.2017 do 12.00 hod.

 

Ak bude Vaše CV vyhovovať požiadavkám pracovnej pozície budeme Vás telefonicky kontaktovať.

 

Ústny pohovor s uchádzačmi, ktorí budú telefonicky pozvaní sa uskutoční dňa 19.12.2017 o 11.00 hod. v kancelárii Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron, Nám. Dr. V. Clementisa 87, Tisovec.

 

Na stiahnutie:

Výzva MPČH na personál.pdf (555,5 kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov.docx