Vitajte v našom regióne

28.04.2015 05:44

 

Už niekoľko rokov spolupracuje SACR pri realizovaní programu Podnikanie v cestovnom ruchu, ktorého realizátorom je nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, n.o. Tento program je schválený Ministerstvom školstva SR ako voliteľný alebo nepovinný predmet na základných a stredných školách.

Jeden z programov JA Slovensko, celoslovenská súťaž tímovVitajte v našom regióne, zameraná na zvýšenie záujmu a prilákanie účastníkov cestovného ruchu do prezentovaného regiónu, sa v tomto roku konala pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka 16. apríla 2015na veľtrhu CR v Bratislave. Cieľom podujatia bolo podporiť u žiakov schopnosti a zručnosti potrebné pre prípravu prezentácie vlastného regiónu, jeho kultúrnych, historických, prírodných a turistických zaujímavostí. Základnou podmienkou súťaže bola prezentácia vlastnej práce žiakov, ich vlastné propagačné materiály, výsledky prieskumov trhu atď.

Študenti našej školy z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorí majú premet Podnikanie v cestovnom ruchu v prvom ročníku, mali na súťaži premiéru. Na výstave prezentovali náš región, v rámci neho Tisovec a okolie, tradíciu ovčiarstva, výrobu bryndze, výrobky z ovčieho mlieka, zaujímavosti a program pre návštevníkov regiónu, ktorých uvedená problematika zaujíma. V praxi si vyskúšali, ako vyzerá reálny veľtrh, aké sú podmienky na jeho prípravu a  realizáciu, čo všetko musí podnikateľ alebo organizácia urobiť pre  úspešný marketing a následné prezentácie svojich produktov. Preverili si i prezentačné a komunikačné zručnosti, ako aj schopnosť reagovať na otázky návštevníkov veľtrhu. Predstavili nimi spracovaný propagačný materiál o histórii bryndziarstva a recepty jedál z bryndze, ktoré v priebehu roka zozbierali a prakticky vyskúšali. Predstavili svoj produkt Pod Okrúhlou skalou s Veselými ovcami – výlet v Rejkove.

Na súťaži sa predstavilo 30 tímov z celého Slovenska. Navzájom si konkurovali a súťažili vo viacerých kategóriách. Našu školu reprezentovali dievčatá A. Denkeová, K. Starovecká, L.Čechová, M. Kuliková, L. Labošová. Hoci sa neumiestnili na najvyšších priečkach, ich víťazstvom bola samotná účasť na tomto podujatí, konfrontácia so študentmi z celého Slovenska a získanie neoceniteľných skúseností. Môžeme byť na ne právom hrdí, lebo obstáli pred porotou, ktorá bola zostavená zo zástupcov SACR, JA Slovensko, vidieckych združení a podnikateľov v oblasti cestovného ruchu. Patrí im poďakovanie za dôstojnú reprezentáciu školy i nášho regiónu. Poďakovanie patrí i odborným konzultantom, pánovi Ľ. Manicovi, majiteľovi bryndziarne BRYSYRT v Tisovci, pani M. Kojnokovej, vedúcej oddelenia kultúry MsKS v Tisovci a pani Mgr. E. Kiselovej, pracovníčke správy NP MP, ktorí študentom pomáhali v prípravnej fáze projektu, keď si počas exkurzií, besied či varenia tradičných jedál vyskúšali všetko na vlastnej koži. To sa priebežne dialo pod taktovkou Ing. Ivety Ganajovej, ktorá bola školským garantom projektu a je vyučujúcou predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu. Všetkým zainteresovaným ďakujeme.

 

PaedDr. Zora Kéryová

 

Fotogaléria