Oznámenie o strategickom dokumente

12.10.2017 18:39

Oznámenie o strategickom dokumente 

„Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“

 

Okresný úrad Brezno,  odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovanie vplyvov na životné prostredie v súlade s § 6  zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://enviroportal.sk/sk/eia (http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/strategia-clld-uzemia-partnerstva-muranska-planina-cierny-hron)

 

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou, ktorá  v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. do troch pracovných dní od doručenia oznámenia informuje verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, pričom oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej pod dobu 14 dní od jeho doručenia,

 

 na adresu:

Okresný úrad Brezno

odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie  

Nám. Gen. M. R. Štefánika 40

977 01 Brezno

 

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. k oznámeniu o strategickom dokumente  „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ je možné uskutočniť na Okresnom úrade Brezno, odbore starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, Brezno, č. dverí  319 počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch  počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 096162 2976,  alebo e-mailom:  (barbora.baliakova@minv.sk) , ďalej  Okresný úrad Revúca, so sídlom Komenského 40, 050 01 Revúca a Okresný úrad Rimavská sobota, so sídlom Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota v pracovných dňoch  počas úradných hodín (termín konzultácie dohodnúť vopred telefonicky

12.10.2017