NSS MAS Detva 2013

04.02.2013 10:19

 

Spoločne pre program Leader/CLLD

 

 

To bol názov workshopu konaného 30. januára v Detve, na ktorom sa stretli členovia a prizvaní hostia NSS MAS, aby spoločne diskutovali o nastavení programu Leader (CLLD - komunitne vedený miestny rozvoj) po roku 2013.

 

Workshopu predchádzalo zasadnutie Predstavenstva NSS MAS a Valného zhromaždenia NSS MAS, ktorého hlavným bodom programu bolo prerokovanie a schválenie návrhu na zmenu stanov, plánu činnosti a rozpočtu na rok 2013, ako aj predstáv o tom, ako ďalej v presadzovaní požiadaviek členov NSS MAS k príprave základných dokumentov na programovacie obdobie 2014 - 2020.

 

Workshop otvorila v poobedňajších hodinách predsedkyňa NSS MAS Ing. Andrea Hradiská. Po nej nasledovalo stručné predstavenie miestnej akčnej skupiny Podpoľanie a jej činnosti Ing. Elenou Jankovičovou. Dôležitým bodom programu k implementácii osi 4 Leader v súčasnom programovacom období bola diskusia so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Ing. Ľubomírom Benem a Ing. Martinom Majerechom - k zapracovaniu pripomienok MAS do Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.13. Diskusia bola pre zúčastnené MAS veľmi prínosná, nakoľko priniesla odpovede na viacero otázok a zdôvodnenia k zmenám, ktoré boli zo strany MAS pripomienkované. Viaceré návrhy, ktoré by ohrozili posledné roky implementácie stratégií alebo zvýšili administratívnu náročnosť niektorých procesov, boli po diskusii prehodnotené s prísľubom ich opätovného prerokovania. Prvú časť workshopu uzavrela prezentácia zástupcu Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR zameraná na stav a harmonogram prípravy partnerskej dohody.

 

Druhá časť workshopu bola venovaná programu Leader alebo CLLD (komunitne vedenému miestnemu rozvoju) v programovacom období 2014 - 2020. Zástupcovia NSS MAS v krátkosti informovali prítomných o výstupoch predchádzajúcich workshopov, ktoré sa k tejto téme konali koncom minulého roka, a to konkrétne o minimálnych požiadavkách k zapracovaniu CLLD do partnerskej dohody, o stratégii pre CLLD a o pozitívach a negatívach zavedenia možného financovania CLLD z viacerých fondov.

Predmetom následnej diskusie, ktorú viedol Ing. arch. Peter Rusnák, boli zásady pre realizáciu CLLD na Slovensku. V jej úvode predstavil návrh problémov, ktoré by sa mali prostredníctvom CLLD riešiť a typov území, kde by sa mal CLLD implementovať. Hlavnou zásadou, na ktorej sa členovia NSS MAS zhodli už aj na predchádzajúcich pracovných stretnutiach, je multifondové financovanie stratégií rozvoja území MAS a VSP. Na to nadviazal Peter Rusnák návrhom modelu pre multifondové financovanie stratégií, ktorý v sebe spája nielen zdroje z viacerých fondov, ale aj oblasti podpory a administratívne kapacity. jeho výhodou je najmä efektívnejšie a komplexnejšie riešenie problémov v územiach MAS a VSP, ako aj zjednodušenie administratívnej náročnosti, ktorú by znamenalo viacfondové financovanie bez spoločného administratívneho, finančného a implementačného zázemia. V rámci diskusie sa účastníci workshopu zaoberali aj návrhmi priorít a opatrení, ktoré by mali byť podporované prostredníctvom CLLD. Účastníci workshopu sa dohodli na ďalšom pripomienkovaní predstavených návrhov, ako aj na spôsobe spracovania a prezentácie spoločných výstupov z doterajších pracovných stretnutí.

 

Workshopu sa zúčastnilo viac ako 40 zástupcov miestnych akčných skupín a verejno - súkromných partnerstiev z rôznych častí Slovenska, ako aj zástupcovia riadiaceho orgánu. Organizačne sa o priebeh workshopu postarala MAS Podpoľanie v spolupráci s Národnou Sieťou Slovenských MAS. V mene organizátorov ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívnu účasť.

 

Foto 01 - Valné zhromaždenie NSS MAS

Foto 02 - 05 - Workshop Spoločne pre program Leader/CLLD